Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep landbouw

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep landbouw.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep landbouw.

Landbouw Landbouw

Binnen het IJzerbekken zijn landbouwactivi­teiten uitgesproken aanwezig.

Druk vanuit landbouw

In het IJzerbekken voldoen (winterjaar 2017-2018) 43% van de MAP-meetpunten aan de toetsingnorm (50 mg/l) voor nitraat.

Druk vanuit de sectoren

In het IJzerbekken is de druk voor stikstof grotendeels (82%) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is voor 70% afkomstig van de landbouw,

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het IJzerbekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Zowel de belasting met stikstof als de belasting met fosfor ligt hoger dan elders in Vlaanderen.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het IJzerbekken in de lijn van het gemiddelde voor Vlaanderen.

Landbouw Landbouw

Binnen het bekken van de Brugse Polders zijn landbouwactivi­teiten uitgesproken aanwezig, vooral in de poldergebieden.

Druk vanuit landbouw

In het bekken voldoen (winterjaar 2017-2018) 9 van de 64 bemeten meetpunten niet aan de toetsingsnorm (50 mg/l) voor nitraat.

Druk vanuit de sectoren

In het bekken van de Brugse Polders is de druk voor  stikstof voor ruim 69% afkomstig van de landbouw.

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het bekken van de Brugse Polders kent in vergelijking met de andere bekkens een hogere belasting met nutriënten. De belasting met zuurstofbindende stoffen ligt dan weer iets lager dan in de meeste bekkens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het bekken van de Brugse Polders beduidend een stuk lager dan het gemiddelde voor Vlaanderen met uitzondering van het metaal koper.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het bekken vooral veroorzaakt door oevererosie.

Landbouw Landbouw

De land- en tuinbouwsector in de Gentse Kanalen is een sterk vertegenwoordigde sector. De totale oppervlakte in gebruik door de sector land- en tuinbouw bedraagt 552 km² (60% van de bekkenoppervlakte).

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het bekken van de Gentse Kanalen voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen.

Druk vanuit de sectoren

n het bekken van de Gentse Kanalen is de druk voor stikstof voor meer dan de helft (55%) afkomstig van de landbouw.De druk voor fosfor is quasi gelijkmatig afkomstig van de landbouw, huishoudens en RWZI’s.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen is de uitstoot in het bekken van de Gentse Kanalen gemiddeld tot laag in vergelijking met andere bekkens.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

Bodemerosie is een relatief beperkt probleem in het bekken van de Gentse Kanalen en komt vooral voor in de meer reliëfrijke gebieden in het oosten (Molenbeek, Belselebeek) en westen van het bekken (Poekebeek).

Landbouw Landbouw

Binnen het Leiebekken zijn landbouwactivi­teiten uitgesproken aanwezig.

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Leiebekken voor de druk van landbouw voor nitraat voornamelijk een dalende trend waar te nemen.

Druk vanuit de sectoren

n het Leiebekken is de druk voor stikstof grotendeels (59 %) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is vooral afkomstig van de huishoudens (36 %),

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van zware metalen is in het Leiebekken voor alle bemeten parameters gemiddeld t.o.v. de andere bekkens.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Leiebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Landbouw Landbouw

Landbouw neemt nog steeds een belangrijke plaats in binnen het Denderbekken.

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Denderbekken voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.