Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenvatting milieubeoordeling (MER)

Het decreet Integraal Waterbeleid, waarmee de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn omgezet zijn naar Vlaamse regelgeving, bepaalt dat de stroomgebiedbeheerplannen zo moeten opgesteld zijn en de besluitvormingsprocedures zodanig moeten verlopen dat de plannen voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage

Het decreet Integraal Waterbeleid, waarmee de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn omgezet zijn naar Vlaamse regelgeving, bepaalt dat de stroomgebiedbeheerplannen zo moeten opgesteld zijn en de besluitvormingsprocedures zodanig moeten verlopen dat de plannen voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage.

Dit hoofdstuk bevat een korte toelichting over de voorbereiding en een samenvatting van de algemene conclusies van het ontwerp-plan-MER.

Het ontwerp-MER-rapport wordt publiek gemaakt op www.mervlaanderen.be.

Samenvatting milieubeoordeling (MER)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.