Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Visie en acties

De visie op het waterbeheer in het Maasbekken schetst voor de verschillende gebieden welke watergebonden problemen zich voordoen en hoe we de problemen willen aanpakken aan de hand van concrete acties om de toestand van het oppervlaktewater te verbeteren of ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogteperiodes.

Binnen het Maasbekken onderscheiden we verschillende regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. Het watersysteem heeft vele functies en levert een gamma aan diensten, maar het staat ook onder grote druk. Ook grotere tendensen zoals het veranderend klimaat en de bevolkingstoename spelen hier op in. Een robuust watersysteem dat voldoende weerstand en veerkracht kan bieden tegen deze drukken is nodig om hiermee om te gaan. Een centraal principe hierin is de draagkracht van het watersysteem. Enerzijds zullen we ons gebruik van ons watersysteem hierop moeten afstemmen en anderzijds moeten we de draagkracht van het systeem vergroten. Het herstellen van de verbinding tussen een waterloop en haar vallei is hierbij van groot belang. Door de  beperkte beschikbaarheid van ruimte en water zal ook multifunctionaliteit een grote rol moeten spelen om alle functies en diensten te kunnen waarborgen.

De visie op het waterbeheer in het bekken schetst voor de verschillende gebieden welke watergebonden problemen zich voordoen en hoe we de problemen willen aanpakken aan de hand van concrete acties om de toestand van het oppervlaktewater te verbeteren of ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogteperiodes. In de strijd tegen de droogte en waterschaarste bevat het bekkenspecifieke deel ook een integratie van de Blue Deal.

Omdat het niet mogelijk is om voor alle waterlopen alle knelpunten op te lossen tijdens deze planperiode, wordt geopteerd voor een gebiedsgerichte prioritering. Hiervoor werden alle oppervlaktewaterlichamen in het bekken ingedeeld in klassen, afhankelijk van hun doelafstand tot de goede toestand. In het deel ‘Gebiedsgerichte uitdagingen’ wordt aangegeven hoe hier verder mee is omgegaan binnen het Maasbekken.

De visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid vindt u in de waterbeleidsnota.

 

actieprogramma Maasbekken


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.