Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Denderbekken voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen.

Denderbekken kaart MAP beoordelingVoor nutriënten is een belangrijke  bron de mestproductie en het mestgebruik op de landbouwgronden. Nutriënten in waterlopen in landbouwgebied worden gemeten in het MAP-meetnet. De voorbije 10 jaar is er in het Denderbekken voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen, enkel op de Molenbeek-Terkleppebeek en Nemerkendriesbeek is een licht dalende trend waar te nemen en op de Molenbeek-Beverbeek een licht stijgende trend.

In het Denderbekken voldoen (winterjaar 2017-2018) alle MAP-meetpunten aan de toetsingnorm (50 mg/l) voor nitraat, met uitzondering van het meetpunt op de Molenbeek-Terkleppebeek in Brakel.

Enkel op de Molenbeek-Terkleppebeek (Brakel) en Nemerkendriesbeek (Galmaarden) daalt het nitraatgehalte lichtjes. Die daling op de Molenbeek-Terkleppebeek is belangrijk omdat dat nog het enige slechte punt is in het Denderbekken. Op de Molenbeek-Beverbeek (Ninove) is er dan weer een kleine stijging waar te nemen.

De bedoeling is dat deze positieve trend in het bekken zich verder en sterker doorzet de komende jaren.

Denderbekken kaart MAP trendDe norm voor fosfaat (afhankelijk van waterlooptype - varieert van 0,07 tot 0,14 mg/l) wordt op verschillende meetpunten in het Denderbekken niet gehaald. Onder meer in de Lavondelbeek (Ninove), Beverbeek (Bever) en Molenbeek-Ter Erpenbeek (Zottegem) scoren de fosfaatgehaltes slecht.

Opvallend zijn de grote daling van de fosfaatconcentratie op een zijwaterloop van de Lavondelbeek in Ninove (wat hoopgevend is gelet op de nog steeds slechte beoordeling van fosfaat in dit punt) en de grote stijging van de fosfaatconcentratie in de Molenbeek-Ter Erpenbeek. In de Oliemeersbeek en in een zijwaterloop van de Molenbeek-Ter Erpenbeek stellen we een matige stijging van de fosfaatconcentratie vast.

 

interactieve kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.