Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit landbouw

In het bekken voldoen (winterjaar 2017-2018) 9 van de 64 bemeten meetpunten niet aan de toetsingsnorm (50 mg/l) voor nitraat.

Bekken van de Brugse Polders kaart MAP beoordelingVoor nutriënten is een belangrijke bron de mestproductie en het mestgebruik op de landbouwgronden. Nutriënten in waterlopen in landbouwgebied worden gemeten in het MAP-meetnet.

De voorbije 10 jaar is er in het bekken van de Brugse Polders voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen voor de meetpunten gelegen in de kustpolders. Voor nitraat is er in de zandstreek waar de overschrijdingen groter zijn, op sommige meetpunten een lichte tot matige daling. Voor fosfaat merken we een matige tot sterke stijging op in de Zeedijkader, de Hoge Watering in Sijsele, de Labebuisbeek in Knesselare en de Regenbeek in Lichtervelde.

In het bekken voldoen (winterjaar 2017-2018) 9 van de 64 bemeten meetpunten niet aan de toetsingsnorm (50 mg/l) voor nitraat

Het meetpunt op de Biestwatergang in Maldegem heeft de grootste overschrijding van 103 mg/l nitraat. De overige overschrijdingen doen zich voor op de Ede en Splenterbeek in Maldegem, op de Kaleshoekbeek en St-Trudoledeken in Damme, op de Plaatsebeek in Zedelgem en in het afstroomgebied van de Rivierbeek (Lijsterbeek, Regenbeek, Ringbeek). 

Bekken van de Brugse Polders kaart MAP trendDe norm voor fosfaat (afhankelijk van waterlooptype - varieert van 0,07 tot 0,14 mg P/l) wordt op veel verschillende meetpunten niet gehaald.

We merken grote overschrijdingen in verscheidene polderwaterlopen (o.a. Stegerszwin, Zeedijkader, Kleine Geule, Geleedbeek) in tegenstelling tot de parameter nitraat. Ook de Leugenaarsbeek in het afstroomgebied van de Rivierbeek scoort zeer slecht.

 

 interactieve kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.