Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Leiebekken voor de druk van landbouw voor nitraat voornamelijk een dalende trend waar te nemen.

Leiebekken kaart MAP beoordelingVoor nutriënten is een belangrijke  bron de mestproductie en het mestgebruik op de landbouwgronden. Nutriënten in waterlopen in landbouwgebied worden gemeten in het MAP-meetnet. De voorbije 10 jaar is er in het Leiebekken voor de druk van landbouw voor nitraat voornamelijk een dalende trend waar te nemen. Een minderheid van de meetpunten kende geen trend, en geen enkel meetpunt heeft een stijgende trend. Voor fosfaat is er amper een trend waar te nemen. Enkel in de stroomgebieden van de Mandel en de Heulebeek kennen meerdere meetpunten een slechtere trend.

In het Leiebekken voldoet (winterjaar 2017-2018) ruim de helft van de MAP-meetpunten aan de toetsingnorm (50 mg/l) voor nitraat. De slechte MAP-meetpunten zijn vooral in het afstroomgebied van de Mandel en langs de grens met het IJzerbekken op de heuvelrug gelegen. De zuidelijke helft van het Leiebekken scoort beter. MAP-jaar 2018-2019 was, na een jarenlange verbetering,  een zeer slecht meetjaar waarbij 70 % van de MAP-meetpunten in het Leiebekken minstens één overschrijding had. Met dit percentage was het Leiebekken het slechtste bekken van Vlaanderen.

In het noordelijk deel van het bekken waar veel overschrijdingen zijn, zoals in het afstroomgebied van de Mandel, daalt het nitraatgehalte licht. Die positieve trend met een lichte daling verder zetten is belangrijk om de nog slechte punten in het Leiebekken weg te werken.

Leiebekken kaart MAP trendDe norm voor fosfaat (afhankelijk van waterlooptype - varieert van 0,07 tot 0,14 mg/l) wordt op het merendeel van de meetpunten in het Leiebekken niet gehaald. Onder meer in de Kasselrijbeek (Zwevegem), Devebeek (Pittem) en Roobeek (Ardooie) scoren de fosfaatgehaltes slecht.

Opvallend is dat de meetpunten die een grote stijgende trend vertonen ook slecht scoren. Voor deze meetpunten dient een sterke kentering ingezet te worden om de fosfaatwaarden richting de goede toestand te laten evolueren. De betere meetpunten die ontoereikend, matig, goed of zeer goed scoren kennen geen trend de afgelopen jaren.

  

 interactieve kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.