Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit de sectoren

In het bekken van de Brugse Polders is de druk voor  stikstof voor ruim 69% afkomstig van de landbouw.

In het bekken van de Brugse Polders is de druk voor  stikstof voor ruim 69% afkomstig van de landbouw. De resterende druk wordt vooral verdeeld onder de huishoudens, de RWZI’s en depositie.

De druk voor fosfor is beduidend in mindere mate afkomstig vanuit de landbouw (44%). De RWZI’s en de huishoudens hebben elk ook nog een niet te onderschatten aandeel van respectievelijk 32% en 21%.

De nutriëntendruk vanuit de bedrijven is heel klein.

Niet gesaneerde lozingen van huishoudens en van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties zorgen voor de grootste druk door zuurstofbindende stoffen, respectievelijk 39% en 54% van de totale vuilvracht. Bedrijven hebben slechts een aandeel van 7% in CZV-druk.

Evolutie drukken

 

 

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.