Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het IJzerbekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Zowel de belasting met stikstof als de belasting met fosfor ligt hoger dan elders in Vlaanderen.

Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV).

Het IJzerbekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Zowel de belasting met stikstof als de belasting met fosfor ligt hoger dan elders in Vlaanderen.

Nutriënten

IJzerbekken kaart druk stikstofDe grootste druk van stikstof bevindt zich in de afstroomgebieden van de Veurne Ambacht polder waterlopen, de Handzamevaart, de Martjevaart en de Moerdijkvaart. De druk van stikstof komt voor de meeste waterlopen grotendeels (zo'n 80%) vanuit de landbouw. Voor de Ieperlee, de Houtensluisvaart en het Langgeleed is er een groot deel van de vuilvracht afkomstig van de RWZI's van Ieper, Woumen en Wulpen.

IJzerbekken kaart druk fosforOok voor fosfor zijn de afstroomgebieden van Veurne Ambacht polder waterlopen en de Handzamevaart belast met de grootste vrachten. Daarna volgen de afstroomgebieden van de havengeul van de IJzer, het Ieperleed en het Oostends krekengebied. De druk van fosfor komt vooral van de landbouw (zo'n 70%) en in sommige afstroomgebieden ook van huishoudens. In de Martjevaart, Moerdijkvaart, Zarrenbeek en Handzamevaart zijn er nog veel ongezuiverde huishoudelijke lozingen die bijdragen aan de fosfor druk. Voor de Ieperlee, de Houtensluisvaart en het Langgeleed is er ook voor fosfor een duidelijke invloed van de RWZI's van Ieper, Woumen en Wulpen merkbaar. 

Zuurstofbindende stoffen (CZV)

IJzerbekken kaart druk CZVDe druk van CZV is vrijwel overal in het bekken voor meer dan de helft afkomstig van de huishoudens. De druk van CZV is gemiddeld lager dan in de andere Vlaamse bekkens, wat te verklaren is door een lagere bevolkingsdichtheid en minder industrie. 

De grootste CZV-druk vinden we in de Handzamevaart, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjevaart. Voor de Houtensluisvaart, de Ieperlee en het Langgeleed is de invloed van de RWZI's van Ieper, Woumen en Wulpen merkbaar. Voor het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, het Lokanaal en de middenloop van de IJzer hebben bedrijven het grootste aandeel in de druk van CZV.

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.