Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het bekken van de Gentse Kanalen kent in vergelijking met de andere bekkens een vergelijkbare belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen.

Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV).

Het bekken van de Gentse Kanalen kent in vergelijking met de andere bekkens een vergelijkbare belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen.

Nutriënten

Bekken van de Gentse Kanalen kaart druk stikstofDe grootste druk van stikstof op het watersysteem bevindt zich in de Poekebeek en de Moervaart.

De druk van stikstof komt vooral vanuit de landbouw. Voor de meeste Vlaamse oppervlaktewaterlichamen is dit het geval. Voor de Noordelijke Ringvaart, het kanaal Gent-Oostende en de Coupure komt de stikstofaanvoer via de RWZI Evergem en Gent duidelijk naar voor. Opvallend is ook het grote aandeel van atmosferische depositie van stikstof in de Gentse Binnenwateren.

Bekken van de Gentse Kanalen kaart druk fosforVoor fosfor zijn de Moervaart, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Oostende belast met de grootste vrachten.

De druk van fosfor komt vooral van de landbouw en huishoudens. In de meer agrarische gebieden (vb. Leopoldkanaal, Brakeleiken en Lieve) komt de druk vooral vanuit de landbouw. In de meer verstedelijkte gebieden (Gentse Binnenwateren) komt de druk van fosfor vooral van nog ongezuiverde huishoudelijke lozingen. In gebieden met grote waterzuiveringsinstallaties, hebben de RWZI’s een groter aandeel in de fosfordruk (vb. Kanaal Gent-Oostende, Noordelijke Ringvaart met de RWZI van Gent en Evergem.

Zuurstofbindende stoffen (CZV)

Bekken van de Gentse Kanalen kaart druk CZVDe grootste CZV-druk vinden we op het kanaal Gent-Terneuzen, de Moervaart en het kanaal Gent-Oostende.

Het aandeel van bedrijven op de druk van CZV is het grootst voor het kanaal Gent-Terneuzen, de Nieuwe Kale en de Westelijke Ringvaart. Voor de meeste andere waterlichamen is de grootste druk afkomstig vanuit de huishoudens. Voor het Kanaal Gent-Oostende, de Noordelijke Ringvaart, het Afleidingskanaal van de Leie en de Avrijevaart hebben de RWZI's een aanzienlijk aandeel in de CZV-vracht.

Opm.: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.