Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep landbouw

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep landbouw.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep landbouw.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is de druk vanuit de bodem aanzienlijk groter in het Bovenscheldebekken, omdat de bodemerosieproblematiek hier zeer sterk speelt. Hierdoor is depositie procentueel lager binnen het Bovenscheldebekken.

Landgebruik in overstroombaar gebied

Bij de pluviale overstromingen overstroomt in het Bovenscheldebekken iets minder dan de helft weiland. Bij de fluviale overstromingen overstroomt tot 60% weiland.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Bovenscheldebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Landbouw Landbouw

Landbouw is, in vergelijking met andere bekkens, een minder prominente sector in het Dijle-Zennebekken.

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Dijle-Zennebekken voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat voor de meeste meetpunten geen trend waar te nemen.

Druk vanuit de sectoren

De druk voor fosfor is voornamelijk afkomstig van huishoudens en RWZI's, en in mindere mate van landbouw.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Dijle-Zennebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Landbouw Landbouw

Binnen het Netebekken zijn landbouwactivi­teiten matig vertegenwoordigd. De sector komt verspreid  voor in het bekken.

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Netebekken voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen op de MAP-meetpunten.

Druk vanuit de sectoren

In het Netebekken is de druk voor stikstof voor bijna 40% afkomstig van de landbouw. De druk van fosfor komt vooral van de huishoudens en het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van kobalt in Netebekken is uitzonderlijk hoog t.o.v. de andere bekkens. 70% van de totale druk in Vlaanderen is afkomstig uit het Netebekken.

Landgebruik in overstroombaar gebied

Zowel bij pluviale als fluviale overstromingen overstroomt in het Netebekken vooral weiland (30% tot 40%), gevolgd door natuurgebied (20% tot 30%).

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Netebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie .

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.