Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep landbouw

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep landbouw.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep landbouw.

Druk vanuit de sectoren

In het Denderbekken is de druk voor stikstof voor de helft afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is quasi gelijkmatig afkomstig van de landbouw, huishoudens en RWZI’s.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van arseen, chroom en lood is voor een klein bekken als dat van de Dender vrij hoog.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Denderbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Landbouw Landbouw

Landbouw is in het Demerbekken matig aanwezig, met een landbouwgebruiksareaal van ca. 871 km² ha (45% van de totale bekkenoppervlakte).

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Demerbekken voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen.

Druk vanuit de sectoren

n het Demerbekken is de druk voor stikstof voor bijna de helft afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is bijna 40% afkomstig van huishoudens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

In vergelijking met andere bekkens is er in het Demerbekken duidelijk een grotere druk op de waterlopen van nikkel, zink, cadmium, chroom, kwik, en lood.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Demerbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Landbouw Landbouw

Binnen het Maasbekken zijn landbouwactivi­teiten ruim aanwezig.

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Maasbekken voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Het Maasbekken heeft over het algemeen een lage concentratie aan zware metalen in vergelijking met de andere bekkens.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Maasbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Landbouw Landbouw

De sector landbouw is vrij gelijkmatig gespreid over het Benedenscheldebekken. Enkel in het oostelijke deel van het bekken is de landbouw slechts beperkt aanwezig.

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Benedenscheldebekken voor de druk van landbouw voor nitraat globaal een dalende trend waar te nemen. Voor fosfaat zijn het merendeel van de meetpunten stabiel (ook de overschrijdingen).

Druk vanuit de sectoren

In het Benedenscheldebekken is de druk voor stikstof voor ruim een kwart (27%) afkomstig van de landbouw. Wat betreft de druk voor fosfor hebben de RWZI's met 36 % het grootste aandeel.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor quasi alle gerapporteerde zware metalen scoort het Benedenscheldebekken hoog tot erg hoog t.o.v. de andere bekkens.

Landgebruik in overstroombaar gebied

Het openruimtegebied (natuur, weiland, akkerland) heeft in het Benedenscheldebekken het grootste aandeel in het overstroombaar gebied zowel voor pluviale als fluviale overstromingen.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Benedenscheldebekken mede veroorzaakt door bodemerosie.

Landbouw Landbouw

Binnen het Bovenscheldebekken is landbouw een belangrijke ruimtegebruiker.

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het Bovenscheldebekken voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen.

Druk vanuit de sectoren

In het Bovenscheldebekken is de druk voor stikstof voor meer dan de helft (62%) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is voor 44% afkomstig van de landbouw en voor 30% afkomstig van de huishoudens.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.