Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Analyses en beschermde gebieden

Hoofdstuk 2 van het beheerplan Vlaams deel bevat een aantal algemene analyses en het register van beschermde gebieden:

Hoofdstuk 2 bevat een aantal algemene analyses en het register van beschermde gebieden:

  • een algemene beschrijving van enkele belangrijke karakteristieken van de watergebruikssectoren en een analyse van het waterverbruik in Vlaanderen;
  • een evaluatie en actualisatie van de karakterisering van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen (indeling in categorie en type, aanduiding als natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig) en grondwaterlichamen
  • een overzicht van de betekenisvolle belastingen en effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het oppervlaktewater en grondwater. Hierbij wordt aandacht besteed aan verontreiniging afkomstig van zowel punt- als diffuse bronnen voor nutriënten, zuurstofbindende stoffen en gevaarlijke stoffen (pesticiden, metalen, PAKs en andere prioritaire stoffen), maar ook aan andere drukken zoals hydromorfologische wijzigingen en wateronttrekkingen;
  • een waterschaarste- en droogterisicoanalyse met een karakterisering en trendanalyse van droogte-events en de eerste resultaten van de droogtemodellering; deze analyse is nieuw toegevoegd aan de stroomgebiedbeheerplannen;
  • een overstromingsrisicoanalyse met een bespreking van de voorlopige beoordeling en  een analyse van de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten. voor overstromingen vanuit zee (kust), vanuit waterlopen (fluviaal) en door intense neerslag (pluviaal);
  • een economische analyse van de waterdiensten en watergebruiken waarin de regulering van waterdiensten en overige wateruitgaven in Vlaanderen wordt beschreven evenals welke uitgaven Vlaanderen maakt en hoe ze gefinancierd worden met aanduiding van de kostenterugwinningspercentages;
  • een analyse inzake klimaatverandering en adaptatie beschrijft de klimaatscenario’s en de verwachtte impact ervan voor water
  • het register van de beschermde gebieden geeft een overzicht van de beschermde gebieden oppervlaktewater en grondwater en bevat een voorstel voor nieuwe afbakening van de drinkwaterwingebieden oppervlaktewater en een indicatieve aanduiding van de zones van hogere bescherming voor drinkwater.

 

Analyses en beschermde gebieden

Analyses en beschermde gebieden - bijlagen


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.