Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het bekken van de Brugse Polders beduidend een stuk lager dan het gemiddelde voor Vlaanderen met uitzondering van het metaal koper.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in 3 grote groepen: zware metalen, pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefsgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen, zie stroomgebiedniveau.

Zware metalen

Voor de meeste metalen ligt de druk in het bekken van de Brugse Polders beduidend een stuk lager dan het gemiddelde voor Vlaanderen met uitzondering van het metaal koper..

Druk vanuit de sectoren

Globaal gezien leveren bodemerosie en depositie de grootste druk van zware metalen binnen het bekken. Het metaal arseen komt hoofdzakelijk van de RWZI's. Het metaal kobalt is hoofdzakelijk afkomstig van RWZI's en in mindere mate van de huishoudens.  Daarnaast is zink in belangrijke mate afkomstig van de sector infrastructuur (corrosie van bouwmaterialen) en de RWZI's. De druk van koper is in grote mate afkomst vanuit de sector transport meer bepaald emissies ten gevolge van het uitlogen van antifouling (koperhoudende aangroeiwerende verven) bij recreatievaartuigen en zeeschepen. 

De sector industrie geeft voornamelijk emissies voor arseen, chroom, koper, nikkel, lood en zink.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.