Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Zonerings- en uitvoeringsplannen

Een zoneringsplan deelt het grondgebied van de gemeente op in het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een collectieve zuivering zal voorzien worden en het gebied waar geen collectieve, maar een individuele zuivering zal voorzien worden.
Een gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) regelt de uitvoering en de timing van de nog uit te voeren saneringsprojecten (riolering en IBA) en de onderlinge afstemming ervan. In het GUP wordt ook vastgelegd welke projecten het meest prioritair zijn en wie de projecten dient uit te voeren.

Herziene zoneringsplannen en GUP's

Het toelichtingsdocument bij de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen verschaft informatie over het juridische kader, wat een zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan inhoudt, de herziening en actualisatie van de plannen en de voorstelling in het geoloket.

Het hoofdstuk visie van het beheerplan Vlaams deel bevat meer informatie over de randvoorwaarden voor de herziening van de uitvoeringsplannen.

De  herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zijn te raadplegen via het geoloket.

Geoloket Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Naast het geoloket kan u hier de overzichtslijsten van de herziene zoneringsplannen en GUP's raadplegen:


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.