Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gevaarlijke stoffen

De druk van zware metalen is in het Leiebekken voor alle bemeten parameters gemiddeld t.o.v. de andere bekkens.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in drie grote groepen: zware metalen, pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. In het Leiebekken zijn gerichte bemonsteringen gebeurd mbt pesticiden. Over andere gevaarlijke stoffen is er geen bekkenspecifieke info voorhanden.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen, zie stroomgebiedniveau.

Zware metalen

De druk van zware metalen is in het Leiebekken voor alle bemeten parameters gemiddeld t.o.v. de andere bekkens. Er is geen enkel zwaar metaal in het Leiebekken dat een grotere of lagere druk kent dan het gemiddelde van de bekkens. 

Druk vanuit de sectoren

Globaal gezien leveren bodem en depositie de grootste druk van zware metalen binnen het bekken, met name voor cadmium, chroom, arseen, kwik en lood. Voor het zwaar metaal kobalt vormen de RWZI's de grootste druk.

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is de druk van bodem gemiddeld, omdat de bodemerosieproblematiek in het Leiebekken regionaal is. In absolute termen is depositie iets lager in het Leiebekken dan het gemiddelde van de andere bekkens. 

Pesticiden

In het afstroomgebied van de Heulebeek zijn op de Wulfsdambeek, Papelandbeek en drie meetpunten op de Heulebeek  bemonsteringen voor pesticiden gebeurd. Er zijn overal normoverschrijdingen voor herbiciden, zoals flufenacet en diflufenican,  geregistreerd. Die worden respectievelijk gebruikt bij de teelt van maïs en granen. Daarnaast zijn normoverschrijdingen voor insecticiden gemeten, zoals  methiocarb. Dit wordt toegepast bij groententeelt, fruitbomen en sierplanten. Het aantal normoverschrijdingen was op alle vijf de metingen gelijkaardig, maar de grootste normoverschrijdingen waren op de Wulfsdambeek.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.