Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het Leiebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten.

Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV).

Het Leiebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten. De belasting met zuurstofbindende stoffen ligt hoger dan elders in Vlaanderen. Ook de drukken voor fosfor en stikstof zijn veel hoger per oppervlakte dan het Vlaamse gemiddelde. 

Nutriënten

Leiebekken kaart stikstofDe grootste druk van stikstof op het watersysteem bevindt zich in het afstroomgebied van de Mandel, gevolgd door de afstroomgebieden van de Heulebeek en Leie I (bovenstroomse Leie).

De druk van stikstof komt vooral vanuit de landbouw, maar verschilt wel van gebied tot gebied. In de afstroomgebieden van onder andere de Douvebeek, Devebeek en Heulebeek is er een grote druk van stikstof vanuit de landbouw. In de afstroomzones van het kanaal Roeselare-Leie en de Toeristische Leie zijn depositie en huishoudens belangrijke oorzaken van de stikstofdruk.

In het afstroomgebied van de bovenstroomse Leie komt de stikstofaanvoer via de RWZI's duidelijk naar voor. Ook bij de Mandel, Gaverbeek I en de Oude Mandel is er een grotere impact van de RWZI's dan in de andere afstroomzones. In de afstroomzones van de Gaverbeek I, Gaverbeek II en de Mandel is het aandeel van huishoudens relatief groter dan elders.

Leiebekken kaart fosforOok voor fosfor zijn de Mandel, Heulebeek en Leie I belast met de grootste vrachten.

De druk van fosfor komt vooral van de huishoudens, landbouw en RWZI's. In  de meer agrarische gebieden (vb. Despierrebeek en Douvebeek) komt de druk vooral vanuit de landbouw. In de landbouwregio met meer verstedelijkte gebieden (vb. Heulebeek en Oude Mandel) is de druk van fosfor van nog ongezuiverde huishoudelijke lozingen en landbouw ongeveer gelijk. In de afstroomzones van de Mandel, Devebeek, Gaverbeek I en Gaverbeek II is de fosfordruk vooral afkomstig van ongezuiverde huishoudelijke lozingen. In gebieden met grote waterzuiverings-installaties, hebben de RWZI’s een groter aandeel in de fosfordruk (bv. RWZI's op de Gaverbeek I, Heulebeek, Leie en Mandel). 

Zuurstofbindende stoffen (CZV)

Leiebekken kaart CZVDe grootste CZV-druk vinden we eveneens in de Heulebeek en de Leie I.

De druk van CZV is vrijwel overal in het bekken voor ruim de helft afkomstig van de huishoudens. Enkele gebieden die een iets andere trend vertonen zijn de Leie I, Heulebeek, Oude Mandel en Gaverbeek I, waar de impact van de RWZI's heel sterk naar voor komt, en de Douvebeek, Mandel II en kanaal Roeselare-Leie waar de bedrijven een groter aandeel hebben in de CZV-druk.

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.