Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landgebruik in overstroombaar gebied

Voor het bekken van de Brugse Polders valt het op dat het voornamelijk om weiland gaat dat overstroomt,

Voor het bekken van de Brugse Polders valt het op dat het voornamelijk om weiland gaat dat overstroomt, zowel door pluviale als fluviale overstromingen. Verhoudingsgewijs is er zelfs nog iets meer weiland dat overstroomt door fluviale dan door pluviale overstromingen. Dit komt omdat valleigronden van de waterlopen vaak als weiland in gebruik zijn. Hun aandeel neemt wel af naarmate een overstroming een kleinere kans op voorkomen heeft. Opmerkelijk bij kustoverstromingen zijn de hoeveelheid akkers die overstromen met op de tweede plaats weiland.

Ook oppervlaktes in natuurgebruik vormen een aanzienlijk deel van de overstroomde oppervlakte en is het grootst voor pluviale overstromingen. Hun aandeel schommelt van ongeveer 13 % van de totale overstroomde oppervlakte bij een overstroming met grote kans naar ongeveer 10% bij een overstroming met kleine kans.

Als laatste valt vooral de sterke stijging op van het areaal woongebied dat overstroomt zowel fluviaal als pluviaal. Een gebiedsdekkend bronbeleid eventueel gecombineerd met de aanleg van bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden is dan ook nodig om de schade in dat gebied te beperken.

Bekken van de Brugse Polders grafiek landgebruik in overstroombaar gebied per type overstroming en kansscenario

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.