Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landbouw

Binnen het Leiebekken zijn landbouwactivi­teiten uitgesproken aanwezig.

Leiebekken kaart landbouwBinnen het Leiebekken zijn landbouwactivi­teiten uitgesproken aanwezig.

De totale oppervlakte bestemd voor land- en tuinbouwdoeleinden bedraagt 545 km² (55% van de bekkenoppervlakte). Hiermee situeert het Leiebekken zich boven het gemiddelde van de andere bekkens.

De meeste landbouwbedrijven komen aan de noordkant van het Leiebekken voor nabij de grens met het IJzerbekken, het bekken van de Brugse Polders en het bekken van de Gentse Kanalen. De gemeenten met het grootste aantal landbouwbedrijven zijn Heuvelland, Ieper, Zonnebeke, Staden, Tielt en Deinze. Het merendeel van de landbouwbedrijven in het Leiebekken is akker- en tuinbouw (43 %) en graasdieren (24 %).

Centraal in het bekken (rondom Roeselare en Kortrijk) wordt vooral aan groententeelt in volle grond en in serres gedaan. Daarnaast is er een relatief grote concentratie aan landbouwinfrastructuur met onder andere intensieve veehouderij.  In het zuiden, het westen en het oosten van het Leiebekken komen voornamelijk maïs- en aardappelteelt voor.

Een groot aandeel van het totale areaal aardappel (14 %) en groenten (23 %) in Vlaanderen ligt in het Leiebekken. Tussen 2010 en 2016 is het totaal aangegeven landbouwareaal in het Leiebekken met 2 % gedaald, van 57 % naar 55 %.

Leiebekken grafiek landbouw (# landbouwbedrijven per deelsector)

Het Leiebekken heeft ook de vierde grootste veebezetting in Vlaanderen. Op basis van gegevens van 2016 telt het bekken 229.000 grootvee-eenheden (GVE).  De deelsector varkens maakt hier het grootste deel van uit (ongeveer 52% van de GVE). Tussen 2007 en 2016 was er een grote stijging van het pluimvee in het Leiebekken (30 %). De aantallen runderen (zoogkoeien) en varkens daalden licht. (Recente gegevens kan u hier raadplegen). 

Leiebekken - landbouwDe sector landbouw draagt in grote mate bij aan de hoge belasting met nutriënten (stikstof en fosfor) en pesticiden van de waterlopen. Enerzijds door diffuse afspoeling en (historische) uitloging van landbouwpercelen. Door erosie komen samen met de vruchtbare grond ook nutriënten en pesticiden in onder meer de Wulfdambeek, Douvebeek en Slijpbeek terecht (zie ook hoofdstuk sedimenttoevoer). Anderzijds veroorzaken ook puntlozingen van mest- en erfsappen en pesticiden een verontreiniging in onder meer de Passendalebeek.

In de valleigebieden van onder andere de Gaverbeek, de Oude Mandel en de Toeristische Leie en op andere laaggelegen gronden komen weilanden voor. Dit zijn vaak de gebieden die jaarlijks in de winter overstromen.

Water is de belangrijkste grondstof voor de teelt van gewassen of voor de veeteelt. De sector landbouw is een grote verbruiker van water in het bekken. In lange droge perioden is de vraag naar water echter groter dan het aanbod.

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

 

interactieve kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.