Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landbouw

Binnen het IJzerbekken zijn landbouwactivi­teiten uitgesproken aanwezig.

IJzer kaart landbouwBinnen het IJzerbekken zijn landbouwactivi­teiten uitgesproken aanwezig.

De totale oppervlakte in gebruik voor land- en tuinbouwdoeleinden bedraagt 1.049 km² (73% van de bekkenoppervlakte). Hiermee situeert het IJzerbekken zich ver boven het gemiddelde van de andere bekkens (49%). Ongeveer een kwart van het areaal aardappelen en een derde van het totale groenten van alle bekkens samen ligt in het IJzerbekken.

De vollegrondsgroente-­teelt en glastuinbouw zijn geconcentreerd aanwezig in het oosten van het bekken (gemeenten Torhout-Lichtervelde-Koekelare-Kortemark-Hooglede-Houthulst-Langemark-Poelkapelle-Staden). In deze regio komt ook de (diepvries)groenten verwerkende industrie voor en worden verse groenten verhandeld via de REO veiling in Roeselare. De aardappelteelt komt verspreid in het bekken voor. In de poldergebieden worden vooral granen en maïs geteeld.

De broeken van de IJzer- en Handzamevallei en de lager gelegen poldergronden bestaan vooral uit graslanden.

IJzer grafiek landbouw (# landbouwbedrijven per deelsector)

Het IJzerbekken telt de meeste landbouwbedrijven ten opzichte van de overige bekkens in Vlaanderen. Het gaat meestal om akker- en tuinbouw bedrijven of bedrijven met graasdieren.


Op basis van gemeentestatitieken Mestbank van 2016 telt het bekken 401.000 grootvee-eenheden (GVE). Het IJzerbekken heeft daarmee de grootste veebezetting in Vlaanderen (met een gemiddelde van 179.727 GVE). Uit de gemeentestatistieken Mestbank blijkt voor de provincie West-Vlaanderen een afname van varkens sinds 2014, een toename van legkippen en slachtkuikens sinds 2014 en een sterke afname van runderen sinds 2016..

De sector landbouw draagt in grote mate bij aan de hoge belasting met nutriënten (stikstof en fosfor) en pesticiden van de waterlopen. Enerzijds door diffuse afspoeling en (historische) uitloging van landbouwpercelen. Door erosie komen samen met de vruchtbare grond ook nutriënten en pesticiden in onder meer de Vleterbeek, Pandoenbeek, Dikkebusbeek, Kerkebeek terecht (zie ook hoofdstuk sedimenttoevoer). Anderzijds veroorzaken ook puntlozingen van mest- en erfsappen en pesticiden een verontreiniging in onder meer de Hollebeek, Steenmolenbeek, Velkelokerbeek en Zwartegatbeek.

IJzerbekken - Kleine Kemmelbeek (landbouw)In de valleigebieden van IJzer- en Handzamevallei en op andere laaggelegen gronden komen vooral weilanden voor. Dit zijn ook vaak de gebieden die jaarlijks in de winter overstromen.

Water is de belangrijkste grondstof voor de teelt van gewassen of voor de veeteelt. De sector landbouw is een grote verbruiker van water in het bekken. In lange droge perioden is de vraag naar water echter groter dan het aanbod.

Voor meer informatie over de invloed van de sector op het watersysteem (en omgekeerd), zie hoofdstuk drukken.

 

 

 

 

interactieve kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.