Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit landbouw

De voorbije 10 jaar is er in het bekken van de Gentse Kanalen voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen.

Bekken van de Gentse Kanalen kaart MAP beoordelingVoor nutriënten is een belangrijke bron de mestproductie en het mestgebruik op de landbouwgronden. Nutriënten in waterlopen in landbouwgebied worden gemeten in het MAP-meetnet. De voorbije 10 jaar is er in het bekken van de Gentse Kanalen voor de druk van landbouw voor zowel nitraat als fosfaat amper een trend waar te nemen. Vooral de uitgesproken landbouwregio's in het stroomgebied van de Poekebeek en het noordelijk poldergebied van Assenede en Sint-Laureins vertonen duidelijker (meestal negatieve) trends voor nitraat of fosfaat.

Voor fosfaat wordt een stijgende trend opgemerkt voor de Zwartesluisbeek, Isabellawatering, Lembeekse Isabellastroom, de Ransbeek, De Vlaagtbeek en Kapellebeek, de middenloop van de Poekebeek, de Wantebeek en Maanbeek. Een dalende trend wordt opgemerkt voor de Oosteeklose Beek en Moerbeek. 

In het Bekken van de Gentse Kanalen (winterjaar 2017-2018) worden overschrijdingen van de toetsingsnorm (50 mg/l) voor nitraat opgemerkt voor MAP-meetpunten op enkele bovenlopen van de Poekebeek (Vlaagtbeek en Kapellebeek, Wantebeek, Bundingsbeek, Reigersbeek) en enkele waterlopen in het noordelijk krekengebied van Sint-Laureins, de Lembeekse Isabellastroom en de Loop van het Hollebeekstraatje. Enkel op de Vlaagtbeek, Kapellebeek manifesteert deze negatieve beoordeling zich ook als trend, negatief voor het milieu, in de voorbije 10 jaar. De Maanbeek, Oosteeklose beek en Ossebeek vertonen in deze periode een licht stijgende trend

Bekken van de Gentse Kanalen kaart MAP trendDe norm voor fosfaat (afhankelijk van waterlooptype - varieert van 0,07 tot 0,14 mg/l) wordt op verschillende meetpunten in het bekken van de Gentse Kanalen niet gehaald. Dit blijft de grootste knelpuntparameter. De overschrijdingen kunnen we opnieuw vooral terugvinden in het noordelijk krekengebied van Sint-Laureins en op enkele bovenlopen van de Poekebeek (Vlaagtbeek en Kapellebeek, Wantebeek, Bundingsbeek, Reigersbeek). Deze negatieve beoordelingen manifesteren zich ook als stijgende trend voor de Zwartesluisbeek, Isabellawatering, Lembeekse Isabellastroom, de Ransbeek, De Vlaagtbeek en Kapellebeek, de middenloop van de Poekebeek, de Wantebeek en Maanbeek. Een dalende trend wordt opgemerkt voor de Oosteeklose Beek en Moerbeek.

 

interactieve kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.