Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelstellingen en beoordelingen

In hoofdstuk 3 van het beheerplan Vlaams deel worden de milieudoelstellingen van het beheerplan en de beoordeling van de huidige toestand beschreven.

In hoofdstuk 3 worden de milieudoelstellingen van het beheerplan en de beoordeling van de huidige toestand beschreven.

Het eerste deel beschrijft de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater, de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen voor grondwater evenals de overstromingsrisicobeheer- en watertekortbeheerdoelstellingen.

De doelstellingen werden geëvalueerd en indien nodig worden aanpassingen voorgesteld of werden deze inmiddels doorgevoerd. De resultaten van de evaluatie en eventuele aanpassingen worden beschreven voor volgende onderdelen:

 • de ecologische en chemische toestand/potentieel voor oppervlaktewater (zowel voor natuurlijke als sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen)
 • kwaliteitsdoelstellingen voor grachten
 • mengzones
 • de kwantitatieve en chemische toestand voor grondwater
 • waterbodemkwaliteit
 • overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en watertekortbeheerdoelstellingen
 • strengere doelstellingen voor beschermde gebieden oppervlaktewater en grondwater (o.a. drinkwater en natuur) 

Een tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de meetnetten en de monitoringprogramma’s voor oppervlaktewater, grondwater, beschermde gebieden, sediment en waterbodems en vat de resultaten ervan samen in het kader van de toestandsbeoordeling voor:

 • de ecologische toestand voor oppervlaktewater, m.i.v. een analyse van de trend en de significante vooruitgang en (tijdelijke achteruitgang)
 • de chemische toestand voor oppervlaktewater
 • de chemische en kwantitatieve toestand voor grondwater
 • het overstromingsrisico
 • watertekort
 • de beschermde gebieden voor o.a. drinkwater en natuur
 • sedimentkwantiteit en kwaliteit van waterbodems

Deze resultaten worden gepresenteerd op Vlaams niveau, per stroomgebied, per bekken of per grondwatersysteem.

 

Doelstellingen en beoordelingen

Doelstellingen en beoordelingen - bijlagen


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.