Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatie actieprogramma en ambitieniveau

In hoofdstuk 6 worden de actieprogramma' s voor de kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en voor de vermindering van waterschaarste- en droogte geëvalueerd.

In het kader van toekomstverkenning werden een aantal scenario’ s voor verdere uitvoering van de
kaderrichtlijn Water onderzocht. De resultaten van de scenario-analyse (inclusief disproportionaliteitsanalyse) van de KRLW-acties (kaderrichtlijn Water) zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

Evaluatie actieprogramma en ambitieniveau

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.