Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Visie en acties

De visie op het waterbeheer in het bekken van de Brugse Polders schetst voor de verschillende gebieden welke watergebonden problemen zich voordoen en hoe we de problemen willen aanpakken aan de hand van concrete acties om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren of ons beter te beschermen tegen wateroverlast en waterschaarste.

Het bekken van de Brugse Polders is samen met het bekken van de Gentse Kanalen atypisch te noemen. Deze bekkens worden immers niet gekenmerkt door een stroom zoals Schelde, Maas, of een rivier zoals Leie of Dender, die de slagader vormt van wat men een hydrografisch systeem noemt. Het bekken van de Brugse Polders is heel divers met verscheidene soorten aan watersystemen. Enerzijds heb je de quasi vlakke polderstreek met zijn veelal kunstmatig netwerk van polderwaterlopen en anderzijds de zandstreek met zijn relatief korte laaglandbeken met beperkt verval. Daarnaast zijn er ook de kanalen die het water uit de zandstreek opvangen, doorvoeren en in een aantal gevallen zorgen voor bevloeiing van het landbouwareaal. Deze diversiteit biedt samen met het veranderend klimaat en de prominent aanwezige landbouwactiviteiten heel wat uitdagingen. Een robuust watersysteem is nodig om hiermee om te gaan. Het herstellen van de verbinding tussen een waterloop en haar vallei is hierbij van groot belang.

De visie op het waterbeheer in het bekken schetst voor de verschillende gebieden welke watergebonden problemen zich voordoen en hoe we de problemen willen aanpakken aan de hand van concrete acties om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren of ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogteperiodesIn de strijd tegen de droogte en waterschaarste bevat het bekkenspecifieke deel ook een integratie van de Blue Deal.

Omdat het niet mogelijk is om voor alle waterlopen alle knelpunten op te lossen tijdens deze planperiode, wordt opnieuw gekozen voor een gebiedsgerichte prioritering. Hiervoor werden alle oppervlaktewaterlichamen in het bekken ingedeeld in verschillende klassen, afhankelijk van hun doelafstand tot de goede toestand. In het deel ‘Gebiedsgerichte uitdagingen’ wordt aangegeven hoe verder met deze gebieden is omgegaan in het bekken van de Brugse Polders.

De visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid vindt u in de waterbeleidsnota.

 

actieprogramma bekken van de Brugse Polders


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.