Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maatregelenprogramma

Zowel de kaderrichtlijn Water als de Overstromingsrichtlijn vragen de lidstaten om maatregelen te nemen om zo de doelstellingen van beide richtlijnen te kunnen halen. Daarnaast besliste Vlaanderen om ook maatregelen voor de aanpak van waterschaarste en droogte in de stroomgebiedbeheerplannen op te nemen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.