Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit de sectoren

n het Leiebekken is de druk voor stikstof grotendeels (59 %) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is vooral afkomstig van de huishoudens (36 %),

In het Leiebekken is de druk voor stikstof grotendeels (59 %) afkomstig van de landbouw. Huishoudens (= niet aangesloten woningen en woningen voorzien van een IBA) en depositie zijn elk verantwoordelijk voor 14 % van de druk voor stikstof. Zo'n 11 % is afkomstig van RWZI's.
In absolute vuilvrachten scoort het Leiebekken net iets hoger dan het gemiddelde van alle bekkens. Als de oppervlakte van het bekken mee in beschouwing wordt genomen, scoort het Leiebekken bij de hoogste bekkens.

De druk voor fosfor is vooral afkomstig van de huishoudens (34 %), RWZI’s (30 %) en landbouw (30 %). De absolute vuilvracht is gelijk aan het gemiddelde van alle bekkens, maar de relatieve waarde ligt bij de bekkens met de hoogste druk.

Niet gesaneerde lozingen van huishoudens en het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties zorgen voor de grootste druk (samen 82 %) van zuurstofbindende stoffen, bedrijven hebben een aandeel van 18 % in de CZV-druk. Voor CZV is de absolute druk in het Leiebekken groter dan het gemiddelde van de Vlaamse bekkens.

Evolutie drukken

De totale drukken voor de drie parameters nemen de afgelopen jaren af.

 

 

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.