Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het bekken van de Brugse Polders kent in vergelijking met de andere bekkens een hogere belasting met nutriënten. De belasting met zuurstofbindende stoffen ligt dan weer iets lager dan in de meeste bekkens.

Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV).

Het bekken van de Brugse Polders kent in vergelijking met de andere bekkens een hogere belasting met nutriënten. De belasting met zuurstofbindende stoffen ligt dan weer iets lager dan in de meeste bekkens.

Nutriënten

Bekken van de Brugse Polders kaart druk stikstofDe grootste stikstofdruk wordt toegewezen aan het Kanaal Gent-Oostende. Ruim 60% van de totale stikstofvuilvracht is afkomstig vanuit de omliggende landbouwgebieden die afwateren naar het kanaal. Daarnaast zorgen de RWZI’s ook nog voor een significant aandeel (14%). De afstroomzone van de Rivierbeek-Hertsbergebeek heeft de tweede hoogste stikstofdruk waarvan ruim 86% van de vracht afkomstig is vanuit de landbouw. Op de derde plaats scoort het Leopoldkanaal waarin ook heel wat landbouwgebieden naartoe afwateren. In de kustpolders is het stikstofprobleem iets minder groot onder meer te wijten aan de bodemsamenstelling.

Bekken van de Brugse Polders kaart druk fosforIdem voor fosfor is de grootste vracht toe te wijzen aan de afstroomzone van het Kanaal Gent-Oostende maar de druk komt hier voor het grootste deel vanuit de RWZI’s (42%). Daarnaast voor ongeveer een even groot aandeel vanuit de landbouw en de huishoudens.

Opvallend is de hoge fosfordruk in de Noordede-Blankenbergse Vaart, bijna volledig afkomstig vanuit de landbouw (91%).

Zuurstofbindende stoffen (CZV)

Bekken van de Brugse Polders kaart druk CVZDe grootste CZV-druk vinden we in het Kanaal Gent-Oostende waarvan ongeveer de helft afkomstig is van de RWZI’s (53%). Daarnaast scoort de afstroomzone van het Boudewijnkanaal en de achterhaven van Zeebrugge ook heel hoog, bijna geheel te wijten aan de lozing van de restvervuiling van de RWZI Brugge (96%).

In de overige afstroomzones is de druk van CZV een heel pak lager tot wel een 10-voud of meer en grotendeels afkomstig van de huishoudens met uitzondering van de Isabellavaart (90% afkomstig van de RWZI’s) en het Leopoldkanaal (57% afkomstig van de RWZI’s).

Opm.: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.