Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit de sectoren

n het bekken van de Gentse Kanalen is de druk voor stikstof voor meer dan de helft (55%) afkomstig van de landbouw.De druk voor fosfor is quasi gelijkmatig afkomstig van de landbouw, huishoudens en RWZI’s.

In het bekken van de Gentse Kanalen is de druk voor stikstof voor meer dan de helft (55%) afkomstig van de landbouw. Huishoudens (= niet aangesloten woningen en woningen voorzien van een IBA), depositie, en RWZI zijn elk verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de druk voor stikstof.

De druk voor fosfor is quasi gelijkmatig afkomstig van de landbouw, huishoudens en RWZI’s.

Huishoudens en bedrijven hebben een gelijkaardig aandeel van (ongeveer 37%) in de totale druk door zuurstofbindende stoffen, effluent van RWZI's hebben een aandeel van ongeveer 25% in CZV-druk.

Deze verhoudingen kunnen variëren naargelang het seizoen.

Evolutie drukken

Opvallend is de stijging in 2016 met hogere totale drukken voor elk van de drie stoffen het jaar ervoor. De drukken dalen wel opnieuw in 2017 maar de druk voor stikstof en fosfor blijft in totaal wel hoger dan in 2015, de druk voor CZV blijft ongeveer gelijk.

 

 

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.

 


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.