Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landbouw

De land- en tuinbouwsector in de Gentse Kanalen is een sterk vertegenwoordigde sector. De totale oppervlakte in gebruik door de sector land- en tuinbouw bedraagt 552 km² (60% van de bekkenoppervlakte).

Bekken van de Gentse Kanalen kaart landbouwDe land- en tuinbouwsector in de Gentse Kanalen is een sterk vertegenwoordigde sector. De totale oppervlakte in gebruik door de sector land- en tuinbouw bedraagt 552 km² (60% van de bekkenoppervlakte). Qua aandeel landbouwgebruiksareaal t.o.v. de totale bekkenoppervlakte situeert het bekken van de Gentse Kanalen zich op hetzelfde niveau als de omliggende bekkens van de Brugse Polders, Leie en Bovenschelde.

De sector landbouw komt gespreid voor in het bekken, de grootste concentratie aan landbouwareaal is aanwezig in de noordelijke poldergebieden en een aantal gemeenten in het stroomgebied van de Poekebeek. Typisch voor het bekken van de Gentse Kanalen is de grote concentratie aan bedrijven actief in de sierteelt en boomkweek in de regio Lochristi en Lievegem.

Qua aantal landbouwbedrijven is het bekken Van de Gentse Kanalen vergelijkbaar met de omliggende bekkens. Qua type bedrijven zien we een gelijkaardig aandeel van bedrijven in de sector graasdieren (38%) als bedrijven actief in de akker- en tuinbouw (39%). Een kleiner aandeel bedrijven zijn gemengde bedrijven (12%) of bedrijven in de intensieve veehouderij (10%).

Bekken van de Gentse Kanalen grafiek landbouw (# landbouwbedrijven per deelsector)

Op basis van gegevens van 2016 telt het bekken 195.000 grootvee-eenheden (GVE). (Recente gegevens kan u hier raadplegen). Een cijfer dat vergelijkbaar is met de naastliggende bekkens van de Brugse Polders en de Leie.  De deelsectoren varkens (38%) en runderen (49%) maken hier het grootste deel van uit. 

Bekken van de Gentse Kanalen - MoervaartDe sector landbouw draagt in grote mate bij aan de hoge belasting met nutriënten (stikstof en fosfor) en pesticiden van de waterlopen. Enerzijds door diffuse afspoeling en (historische) uitloging van landbouwpercelen, anderzijds veroorzaken ook puntlozingen van mest- en erfsappen en pesticiden een verontreiniging in onder meer zijlopen van de Poekebeek. Ook door erosie (zie hoofdstuk sedimenttoevoer) kunnen lokaal nutriënten, pesticiden en sediment in de waterlopen spoelen, voornamelijk langsheen de bovenlopen van de Poekebeek.

Het bekken kent een relatief groot aandeel niet overstromingsgevoelig landbouwareaal. Dit is vergelijkbaar met het naburige bekken van de Leie, Bovenschelde en Benedenschelde en hoger dan het bekken van de Brugse Polders en IJzer.

Water is de belangrijkste grondstof voor de teelt van gewassen of voor de veeteelt. De sector landbouw is een grote verbruiker van water in het bekken. In lange droge perioden is de vraag naar water echter groter dan het aanbod.

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

 

interactieve kaart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.