Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Achtergronddocumenten

De achtergronddocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen bevatten informatie over de wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikte methodes, inventarissen,... die aan de Europese Commissie gerapporteerd moeten worden.

De achtergronddocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen bevatten informatie over de wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikte methodes, inventarissen,... die aan de Europese Commissie gerapporteerd moeten worden.

 1. Conceptnota De Grote STROOMversnelling

 2. Bijlage bij de conceptnota De Grote STROOMversnelling - Plandoelstellingen

 3. Advies expertenpanel hoogwaterbeveiliging: Weerbaar Waterland - Ons voorbereiden op wat al gebeurt

 4. Methodieken oppervlaktewater

 5. Methodieken grondwater

 6. Evaluatie van de toestand van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen (GWATE'S): update 2019

 7. Bronbescherming drinkwater

 8. Vlaams Sedimentbeheerconcept voor Schelde- en Maasstroomgebiedsdistrict – 2022-2027

 9. Inventaris prioritaire stoffen: stoffiches

 10. Impactbeoordeling voor de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen

 11. Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 

 12. Beoordeling van de ecologische en chemische toestand in natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen

 13. Scenario’s voor de onderbouwing van het stroomgebiedbeheerplan - deel oppervlaktewaterkwaliteit

 14. Het gebruik van afwijkingen op de milieudoelstellingen conform de kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid

 15. Methodologie ter onderbouwing van de disproportionaliteitsanalyse voor de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen in Vlaanderen

 16. Financiering van water in Vlaanderen 2017

 17. De voorlopige OverstromingsRisicoBeoordeling in Vlaanderen

 18. Opmaak OverstromingsGevaar- en overstromingsRisicoKaarten (OGRK)

 19. Input cocreatietraject waterschaarste en droogte voor het maatregelenprogramma van het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan

 20. Kosteneffectiviteitsanalyse en prioritering van acties in het SGBP 2022-2027

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.