Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Achtergronddocumenten

De achtergronddocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen bevatten informatie over de wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikte methodes, inventarissen,... die aan de Europese Commissie gerapporteerd moeten worden.

De achtergronddocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen bevatten informatie over de wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikte methodes, inventarissen,... die aan de Europese Commissie gerapporteerd moeten worden.

 1. Methodieken oppervlaktewater

 2. Methodieken grondwater

 3. Evaluatie van de toestand van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen (GWATE'S): update 2019

 4. Bronbescherming drinkwater

 5. Vlaams Sedimentbeheerconcept voor Schelde- en Maasstroomgebiedsdistrict – 2022-2027

 6. Inventaris prioritaire stoffen: stoffiches

 7. Impactbeoordeling voor de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen

 8. Toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 

 9. Beoordeling van de ecologische en chemische toestand in natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewaterlichamen

 10. Scenario’s voor de onderbouwing van het stroomgebiedbeheerplan - deel oppervlaktewaterkwaliteit

 11. Het gebruik van afwijkingen op de milieudoelstellingen conform de kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid

 12. Methodologie ter onderbouwing van de disproportionaliteitsanalyse voor de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen in Vlaanderen

 13. Financiering van water in Vlaanderen 2017

 14. De voorlopige OverstromingsRisicoBeoordeling in Vlaanderen

 15. Opmaak OverstromingsGevaar- en overstromingsRisicoKaarten (OGRK)

 16. Input cocreatietraject waterschaarste en droogte voor het maatregelenprogramma van het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.