Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Visievorming

Hoofdstuk 4 van het beheerplan Vlaams deel bevat een aantal visies op verschillende niveaus, van Vlaanderen overkoepelend tot het lokaal niveau:

Hoofdstuk 4 bevat een aantal visies op verschillende niveaus, van Vlaanderen overkoepelend tot het lokaal niveau:

  • Allereerst wordt ingegaan op de algemene beleidsvisie op het te voeren integraal waterbeleid, zoals vastgelegd in de derde waterbeleidsnota.
  • Een volgend deel bevat de gebiedsgerichte aanpak van het waterbeheer voor oppervlaktewater en grondwater, via respectievelijk speerpuntgebieden en aandachtsgebieden voor oppervlaktewater, en actie- en waakgebieden voor grondwater.
  • In kader van de sanering van het stedelijk afvalwater wordt een herziening van de zoneringsplannen voorgelegd, samen met de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
  • Het doel van de Strategische Planning voor Waterbevoorrading (SPW) is het maximaal verzekeren dat de vraag en behoefte naar water op duurzame wijze kan worden ingevuld, nu en in de toekomst.
  • Tot slot bevat dit hoofdstuk een overzicht van de af te bakenen overstromingsgebieden en aanbevelingen m.b.t. oeverzones.

 

Visievorming

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.