Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen is de uitstoot in het bekken van de Gentse Kanalen gemiddeld tot laag in vergelijking met andere bekkens.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in 3 grote groepen: zware metalen, pesticiden en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefsgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. Voor het bekken van de Gentse Kanalen is geen bekkenspecifieke info voorhanden over deze groepen van gevaarlijke stoffen. In het bekken worden wel soms verhoogde concentraties van pesticiden vastgesteld waardoor de inname van ruw water naar de spaarbekkens in Kluizen in het gedrang komt.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen, zie stroomgebiedniveau.

Zware metalen

Voor de meeste zware metalen is de uitstoot gemiddeld tot laag in vergelijking met andere bekkens. 

Druk vanuit de sectoren

De sector van bedrijven is verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de uitstoot van arseen, kobalt, chroom en nikkel. Het aandeel van RWZI's in de totale uitstoot van kobalt is groot en op eenzelfde niveau als dat van de sector bedrijven. De uitstoot van cadmium, kwik en lood is voornamelijk afkomstig van atmosferische depositie. Opvallend is het sterke aandeel van de transportsector in de uitstoot van koper. Overige sectoren hebben een kleiner aandeel in de uitstoot van zware metalen.

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is de druk van bodem(erosie) aanzienlijk kleiner in het bekken van de Gentse Kanalen omdat de bodemerosieproblematiek hier zeer beperkt is. Hierdoor verhoogt ook het aandeel van de overige bronnen voor de meeste zware metalen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.