Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Visie en acties

De visie van integraal waterbeleid voor het Demerbekken schetst voor de verschillende gebieden welke watergebonden uitdagingen en mogelijkheden zich voordoen en hoe we die zullen aanpakken aan de hand van concrete acties om de toestand van het oppervlaktewater te verbeteren, ons beter te beschermen tegen droogte en overstromingen, in het kader van een samenhangend en biodiverser groenblauw netwerk.

Het Demerbekken is een open, landelijk gebied met een actieve landbouw en veel waardevolle natuur. De groenblauwe linten van waterlopen, hun oevers en hun valleien vormen belangrijke natuurverbindingen. Het veranderend klimaat en de bevolkingstoename zorgen voor extra uitdagingen. Een robuust watersysteem is nodig om hiermee om te gaan. Het herstellen van de verbinding tussen een waterloop en haar vallei is hierbij van groot belang. Dat vraagt om een integrale, gebiedsgerichte en projectmatige aanpak. Er is nog veel open ruimte, waardoor klimaatbuffering (natuurlijke waterberging en het duurzame aanpakken van de droogte), een groenblauwe dooradering van landelijk en stedelijk gebied, natuurontwikkeling en gerichte zachte recreatie samen gerealiseerd kunnen worden.

Deze visie van integraal waterbeleid voor het Demerbekken schetst voor de verschillende gebieden welke watergebonden uitdagingen en mogelijkheden zich voordoen en hoe we die zullen aanpakken aan de hand van concrete acties om de toestand van het oppervlaktewater te verbeteren, ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogteperiodes, in het kader van een samenhangend en biodiverser groenblauw netwerk. In de strijd tegen de droogte en waterschaarste bevat het bekkenspecifieke deel ook een integratie van de Blue Deal.

Omdat het niet mogelijk is om voor alle waterlopen alle knelpunten op te lossen tijdens deze planperiode, wordt opnieuw gekozen voor een gebiedsgerichte prioritering. Hiervoor werden alle oppervlaktewaterlichamen in het bekken ingedeeld in verschillende klassen, afhankelijk van hun doelafstand tot de goede toestand. In het deel ‘Gebiedsgerichte uitdagingen’ wordt aangegeven hoe verder met deze gebieden is omgegaan in het Demerbekken.

De visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid vindt u in de waterbeleidsnota.

 

actieprogramma Demerbekken


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.