Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het IJzerbekken in de lijn van het gemiddelde voor Vlaanderen.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in drie grote groepen: zware metalen, pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. In het IJzerbekken zijn gerichte bemonsteringen gebeurd m.b.t. pesticiden. Over andere gevaarlijke stoffen is er geen bekkenspecifieke info voorhanden.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen, zie stroomgebiedniveau.

Zware metalen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het IJzerbekken in de lijn van het gemiddelde voor Vlaanderen. De druk van kobalt is eerder laag.

Druk vanuit de sectoren

Globaal gezien leveren bodemerosie en depositie de grootste druk van zware metalen binnen het bekken. Het metaal kobalt is hoofdzakelijk afkomstig van RWZI's en huishoudens. Het metaal zink is voor ongeveer een derde afkomstig van infrastructuur. 

Pesticiden

In het IJzerbekken zijn er in vergelijking met de rest van Vlaanderen overschrijdingen voor een groot aantal stoffen en een groot aantal overschrijdingen van de gemiddelde en maximale normen.

Het grootste aantal overschrijdingen van de gemiddelde norm voor de periode 2017-2018 wordt bijvoorbeeld vastgesteld in de Bollaertbeek, de Grote Kemmelbeek, de Blankaart waterlopen en de IJzer.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.