Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep transport

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep transport.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep transport.

Transport Transport

Via de verschillende kanalen en rivieren die het IJzerbekken doorkruisen worden goederen vervoerd binnen Vlaanderen en richting Frankrijk.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het IJzerbekken in de lijn van het gemiddelde voor Vlaanderen.

Hydromorfologische veranderingen Hydromorfologische veranderingen

In het IJzerbekken is het merendeel (55%) van de waterlopen ontoereikend op vlak van hydromorfologie. In het IJzerbekken zijn de IJzer, de Stenensluisvaart/Steenbeek en Houtensluisvaart/Ronebeek als waterlopen van 1ste prioriteit vismigratie aangeduid.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen ligt de druk in het bekken van de Brugse Polders beduidend een stuk lager dan het gemiddelde voor Vlaanderen met uitzondering van het metaal koper.

Hydromorfologische veranderingen Hydromorfologische veranderingen

De structuurkwaliteit beïnvloedt in belangrijke mate het halen van een goede ecologische toestand. De structuur van de waterloop is in het verleden echter vaak onderhevig geweest aan menselijke invloeden (waterkracht, transport, waterbeheer…). In het bekken van de Brugse Polders is hierdoor nog geen 5% van de waterlopen op dit vlak goed.

Transport Transport

Via de verschillende kanalen en rivieren die het bekken van de Gentse Kanalen doorkruisen worden goederen vervoerd binnen Vlaanderen en richting Nederland en Frankrijk.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor de meeste zware metalen is de uitstoot in het bekken van de Gentse Kanalen gemiddeld tot laag in vergelijking met andere bekkens.

Hydromorfologische veranderingen Hydromorfologische veranderingen

Bij de beoordeling van de hydromorfologie In het bekken van de Gentse Kanalen krijgt geen enkele waterloop de beoordeling goed of zeer goed.

Transport Transport

De Leie is een belangrijke transportader tussen de Seine en de Schelde.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van zware metalen is in het Leiebekken voor alle bemeten parameters gemiddeld t.o.v. de andere bekkens.

Transport Transport

De Dender (49 km) zelf is de enige bevaarbare waterweg in het Denderbekken.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van arseen, chroom en lood is voor een klein bekken als dat van de Dender vrij hoog.

Transport Transport

Het Albertkanaal dat het bekken doorkruist van oost naar west, is de enige waterweg in het Demerbekken die benut wordt voor transport van goederen.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

In vergelijking met andere bekkens is er in het Demerbekken duidelijk een grotere druk op de waterlopen van nikkel, zink, cadmium, chroom, kwik, en lood.

Hydromorfologische veranderingen Hydromorfologische veranderingen

De structuurkwaliteit beïnvloedt in belangrijke mate het halen van een goede ecologische toestand. De structuur van de waterloop is in het verleden echter vaak onderhevig geweest aan menselijke invloeden (waterkracht, transport, waterbeheer,…). In het Demerbekken scoort hierdoor nog geen 10% van de waterlopen (slechts 4 van de 62) goed op dit vlak.

Transport Transport

Via 4 kanalen die het Maasbekken doorkruisen en de Gemeenschappelijke Maas (van Geistingen tot aan de grens) worden goederen vervoerd binnen Vlaanderen en richting Wallonië en Nederland.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Het Maasbekken heeft over het algemeen een lage concentratie aan zware metalen in vergelijking met de andere bekkens.

Hydromorfologische veranderingen Hydromorfologische veranderingen

De structuurkwaliteit beïnvloedt in belangrijke mate het halen van een goede ecologische toestand. De structuur van de waterloop is in het verleden echter vaak onderhevig geweest aan menselijke invloeden (waterkracht, transport, waterbeheer,…). In het Maasbekken is hierdoor slechts 20% van de waterlopen goed of zeer goed op dit vlak. Het Maasbekken heeft de hoogste score van alle bekkens.

Transport Transport

Het Benedenscheldebekken speelt zowel op Vlaams als op Europees niveau een belangrijke rol in goederentransport via het water.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor quasi alle gerapporteerde zware metalen scoort het Benedenscheldebekken hoog tot erg hoog t.o.v. de andere bekkens.

Hydromorfologische veranderingen Hydromorfologische veranderingen

De structuurkwaliteit beïnvloedt in belangrijke mate het halen van een goede ecologische toestand. De structuur van de waterloop is in het verleden echter vaak onderhevig geweest aan menselijke invloeden (transport, waterbeheer, waterkracht…). In het Benedenscheldebekken is hierdoor nog geen 10% van de waterlopen goed op dit vlak.

Transport Transport

Het Bovenscheldebekken speelt een belangrijke rol inzake de aanvoer en afvoer van goederen via het water (van en naar Frankrijk of richting de Vlaamse zeehavens).

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is de druk vanuit de bodem aanzienlijk groter in het Bovenscheldebekken, omdat de bodemerosieproblematiek hier zeer sterk speelt. Hierdoor is depositie procentueel lager binnen het Bovenscheldebekken.

Hydromorfologische veranderingen Hydromorfologische veranderingen

De structuurkwaliteit beïnvloedt in belangrijke mate het halen van een goede ecologische toestand. De structuur van veel waterlopen is in het verleden echter vaak onderhevig geweest aan menselijke invloeden (waterkracht, transport, waterbeheer,…). In het Bovenscheldebekken is hierdoor nog geen enkele van de waterlopen goed op dit vlak.

Transport Transport

Transport over water gebeurt in het Dijle-Zennebekken bijna uitsluitend via de kanalen: het Zeekanaal Brussel-Schelde, het Kanaal naar Charleroi en het Kanaal Leuven-Dijle.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.