Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gevaarlijke stoffen

De druk van arseen, chroom en lood is voor een klein bekken als dat van de Dender vrij hoog.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in 3 grote groepen: zware metalen, pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. Voor het Denderbekken is geen bekkenspecifieke info voorhanden over deze groepen van gevaarlijke stoffen.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen, zie stroomgebiedniveau.

Zware metalen

De druk van arseen, chroom en lood is voor een klein bekken als dat van de Dender vrij hoog. Voor elk van deze stoffen is de druk vanuit de bodem naar het oppervlaktewater het grootst in het Denderbekken in vergelijking met de andere bekkens. Voor heel wat andere zware metalen is de druk in het Denderbekken over het algemeen vrij laag.

Druk vanuit de sectoren

Voor bijna elke bemonsterde stof levert de bodem de grootste druk van zware metalen binnen het bekken. Enkel voor kobalt, koper en zink zien we andere bronnen. Kobalt komt voornamelijk door het afvalwater terecht in de waterlopen. Ook de niet gesaneerde huishoudens hebben hier een belangrijke impact. De druk voor koper en zink is dan weer sterk gediversifieerd over verschillende bronnen.

De druk vanuit de bodem voor het Denderbekken is zeer hoog in vergelijking met de andere Vlaamse bekkens. Dit heeft te maken met verschillende factoren, met name de bodemgesteldheid en het bodemtype. Daarnaast duidt dit ook het belang aan van bodemerosie, waarbij het van belang is om ook naar druk van zware metalen toe de erosie zoveel mogelijk te beperken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.