Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gevaarlijke stoffen

De druk van de meeste zware metalen in het Dijle-Zennebekken is vrij groot.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in 3 grote groepen: zware metalen, pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. Formulering 2: In het Dijle-Zennebekken zijn gerichte bemonsteringen gebeurd mbt pesticiden. Over andere gevaarlijke stoffen is er geen bekkenspecifieke info voorhanden.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen, zie stroomgebiedniveau.

Zware metalen

De druk van de meeste zware metalen in het Dijle-Zennebekken is vrij groot. Voor de meeste zware metalen, met uitzondering van koper en kobalt, is de druk het derde of vierde grootst van alle Vlaamse bekkens, na het Benedenscheldebekken, het Demerbekken en soms het Denderbekken. 

Druk vanuit de sectoren

Globaal gezien levert bodem (erosie) de grootste druk van zware metalen binnen het bekken, met name voor arseen, chroom, nikkel, kwik en lood. Voor cadmium en koper is depositie de voornaamste bron, voor kobalt de RWZI's.

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is de druk van bedrijven beperkt in het Dijle-Zennebekken, waarschijnlijk omdat de meeste bedrijven hier uit de sector handel en diensten zijn, en er slechts weinig bedrijven zijn die echt zaken produceren. 

Pesticiden

In het Dijle-Zennebekken gebeuren jaarlijks bemonsteringen van pesticiden. Er worden regelmatig overschrijdingen vastgestels, de laatste jaren van onder andere diflufenican (herbicide voor oa gerst, tarwe) of het neonicotinoïde Imidacloprid (met impact op bijen).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.