Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Transport

Bekken van de Brugse Polders kaart transportKanalen typeren en doorkruisen het bekken van de Brugse Polders. Ongeveer 8% van de totale lengte aan waterlopen in het bekken is een effectief bevaarbare waterweg.

De havens van Oostende en Zeebrugge fungeren als economische toegangspoort en zijn respectievelijk 658 ha en 2.847 ha groot waarvan respectievelijk 199 ha en 1.010 ha water. Het knooppunt van kanalen rond Brugge is de schakel voor het transport tussen deze havens en de waterwegen rond Gent. Het project Stadsvaart Brugge van De Vlaamse Waterweg zoekt uit hoe de scheepvaart rond Brugge en Oostkamp in de toekomst beter kan samengaan met vlot wegverkeer, stadsontwikkeling en respect voor landschap en waardevol erfgoed.

De belangrijkste waterwegen voor goederentransport binnen het bekken zijn het Kanaal Gent-Brugge-Oostende en het Boudewijnkanaal.

Het Schipdonkkanaal of Afleidingskanaal van de Leie ("De Stinker") wordt stroomafwaarts de sluis van Merendree (bekken van de Gentse Kanalen) tot de sluis Balherhoeke enkel benut voor pleziervaart. Voorbij Balgerhoeke is het kanaal niet bevaarbaar.

Bekken van de Brugse Polders - scheepvaart Ringvaart BruggeHet Leopoldkanaal ("De Blinker") is een puur afwateringskanaal. De Damse Vaart die Brugge met het Nederlandse Sluis verbindt, wordt enkel benut door één toeristische boot.

Bekken van de Brugse Polders grafiek transport (# tonkm vervoerde goederen)

De transportfunctie is naast aan- en afvoer van water de belangrijkste functie van de waterwegen. Om een vlot en veilig transport op de grote waterlopen mogelijk te maken werden waterlopen rechtgetrokken, uitgediept, kunstmatige oeververstevigingen, dijken, sluizen en stuwen
werden aangelegd. Dit heeft de natuurlijke structuur en het natuurlijk functioneren van deze waterlopen op veel plaatsen ingrijpend veranderd.  Sommige waterwegen worden nu nog steeds verder aangepast aan de noden van de hedendaagse binnenvaart, bijvoorbeeld verbreding Boudewijnkanaal en project Stadsvaart Brugge. 

Niet alleen de waterwegen zelf maar ook de naastliggende watergebonden bedrijventerreinen kunnen van invloed zijn op het watersysteem. Zo is er bv. door de uitbreiding van de haven van Zeebrugge heel wat watergebonden natuur verloren gegaan. Deze werd in andere poldergebieden binnen het bekken gecompenseerd (vb. Dudzeelse Polders, ' t Pompje in Oudenburg, Uitkerkse Polders). 

Incidentele lekken van onder meer smeerolie en diesel en andere, lozingen van afvalwater, gebruik van antifouling, … beïnvloeden de waterkwaliteit van de waterwegen.

Het (pro)actief peilbeheer op de waterwegen staat voornamelijk in het teken van het garanderen van voldoende diepgang en veilige doorvoerhoogte onder bruggen e.d. voor de scheepvaart.

Informatie over de invloed van de sector op het water (en omgekeerd) vindt u in het hoofdstuk drukken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.