Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gevaarlijke stoffen

Voor quasi alle gerapporteerde zware metalen scoort het Benedenscheldebekken hoog tot erg hoog t.o.v. de andere bekkens.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in 3 grote groepen: zware metalen, pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater steekproefgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen, zie stroomgebiedniveau.

Zware metalen

Voor quasi alle gerapporteerde zware metalen scoort het Benedenscheldebekken hoog tot erg hoog t.o.v. de andere bekkens. 

Druk vanuit de sectoren

Opvallend hierbij is dat bodem en depositie voor een aantal zware metalen zoals Arseen, Cadmium, Chroom, Kwik en Lood toch nog een zeer substantieel aandeel hebben in de deposities. Het aandeel van de industrie (bedrijven en diensten) komt vooral naar voren voor de parameters Kobalt en Nikkel. De sectoren transport en infrastructuur zien we vooral terug bij de parameters Koper, Lood en Zink. De druk vanuit de RWZI’s bedraagt een 10 tot 20 percent voor alle parameters, met een uitschieter van 50% voor de parameter Kobalt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.