Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het Benedenscheldebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen.

Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV).

Het Benedenscheldebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een grote belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Vooral de belasting met zuurstofbindende stoffen (CZV) en fosfor ligt heel wat hoger dan elders in Vlaanderen.

Nutriënten

Benedenscheldebekken kaart druk stikstofDe grootste druk van stikstof op het watersysteem bevindt zich ter hoogte van de Zeeschelde.

Globaal voor het Benedenscheldebekken komt de druk van stikstof vooral vanuit de landbouw, RWZI’s en deposities. De druk verschilt wel van gebied tot gebied:  zo is langs de Waterloop van de Hoge landen en Melkader een groot aandeel van de N-druk afkomstig vanuit de landbouw. In het afstroomgebied van de Benedenvliet daarentegen is de N-druk voornamelijk afkomstig van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's).

Benedenscheldebekken kaart druk fosforOok voor fosfor is voornamelijk de Zeeschelde belast met de grootste vrachten.

De druk van fosfor komt van RWZI's, huishoudens, bedrijven en diensten en landbouw. In de meer agrarische gebieden komt de druk grotendeels vanuit de landbouw. In de meer verstedelijkte gebieden (bijvoorbeeld de Antwerpse agglomeratie) komt de druk van fosfor vooral van bedrijven en diensten en RWZI's.

Zuurstofbindende stoffen (CZV)

Benedenscheldebekken kaart druk CZVDe grootste CZV-druk vinden we in het afstroomgebied van Zeeschelde IV. Dit is het meest afwaartse deel van de Zeeschelde dat ondermeer de Antwerpse agglomeratie omvat. De druk van CZV is hier voor ruim de helft afkomstig van de bedrijven en diensten.

Voor het globale bekken is de druk van CZV  evenredig afkomstig van huishoudens, RWZI's en bedrijven en diensten. De druk van CZV verschilt van gebied tot gebied. Zo zijn er afstroomgebieden met een belangrijke CZV-druk waar nog heel wat huishoudelijke saneringen dienen te gebeuren, zoals bijvoorbeeld het Groot Schijn. In andere zuiveringsgebieden, zoals bv de Benedenvliet, is heel wat van de resterende druk afkomstig van de impact van de RWZI's Edegem en Aartselaar.

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.