Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het Denderbekken kent in vergelijking met de andere bekkens een vrij kleine belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen.

Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV).

Het Denderbekken kent in vergelijking met de andere bekkens een vrij kleine belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Voor de drie stoffen behoort het Denderbekken telkens tot het laagste derde van alle bekkens. 

Nutriënten

Denderbekken kaart druk stikstofDe grootste druk van stikstof op het watersysteem bevindt zich in de Bellebeek en de midden- en benedenloop van de Dender.

De druk van stikstof komt vooral vanuit de landbouw, maar verschilt wel van gebied tot gebied:  in de benedenloop van de Dender en de Mark is er een grote druk van stikstof vanuit de landbouw, in de Bellebeek komt de stikstofaanvoer via de RWZI van Liedekerke heel duidelijk naar voor.

Denderbekken kaart druk fosforOok voor fosfor zijn de Bellebeek en de midden- en benedenloop van de Dender belast met de grootste vrachten.

De druk van fosfor komt vooral van de landbouw en huishoudens. In  de meer agrarische gebieden (vb. Molenbeek-Pachtbosbeek en Mark) komt de druk vooral vanuit de landbouw. In de meer verstedelijkte gebieden (vb. Vondelbeek en benedenloop Dender) komt de druk van fosfor vooral van nog ongezuiverde huishoudelijke lozingen. In gebieden met grote waterzuiveringsinstallaties, hebben de RWZI’s een groter aandeel in de fosfordruk (bv. RWZI Liedekerke op de Bellebeek, RWZI Geraardsbergen op de bovenloop van de Dender).

Zuurstofbindende stoffen (CZV)

Denderbekken kaart druk CZVDe grootste CZV-druk vinden we eveneens in de Bellebeek en de midden- en benedenloop van Dender.

De druk van CZV is vrijwel overal in het bekken voor ruim de helft afkomstig van de huishoudens. Enkele gebieden die een iets andere trend vertonen zijn de Bellebeek, waar de impact van de RWZI van Liedekerke opnieuw heel sterk naar voor komt. Omdat in de benedenloop van de Dender de meeste bedrijvigheid is gesitueerd, vinden we daar zien we die sector daar relatief sterk terug in de druk.

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.