Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep bedrijven

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep bedrijven.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep bedrijven.

Druk vanuit de sectoren

In het Denderbekken is de druk voor stikstof voor de helft afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is quasi gelijkmatig afkomstig van de landbouw, huishoudens en RWZI’s.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van arseen, chroom en lood is voor een klein bekken als dat van de Dender vrij hoog.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Denderbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Bedrijven Bedrijven

In het Demerbekken is de industriële activiteit beperkt.

Druk vanuit bedrijven

In het Demerbekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt.

Druk vanuit de sectoren

n het Demerbekken is de druk voor stikstof voor bijna de helft afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is bijna 40% afkomstig van huishoudens.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

In vergelijking met andere bekkens is er in het Demerbekken duidelijk een grotere druk op de waterlopen van nikkel, zink, cadmium, chroom, kwik, en lood.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Demerbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Bedrijven Bedrijven

In het Maasbekken komen industriegebieden verspreid voor met een concentratie langs de Zuid-Willemsvaart.

Druk vanuit bedrijven

In het Maasbekken is er vooral voor concentratie zuurstofbindende stoffen een impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten).

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Het Maasbekken heeft over het algemeen een lage concentratie aan zware metalen in vergelijking met de andere bekkens.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Maasbekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Bedrijven Bedrijven

In het Benedenscheldebekken is er een belangrijke industriële activiteit waarvan het zwaartepunt zich in het Antwerpse havengebied situeert.

Druk vanuit bedrijven

In het Benedenscheldebekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen behoorlijk.

Druk vanuit de sectoren

In het Benedenscheldebekken is de druk voor stikstof voor ruim een kwart (27%) afkomstig van de landbouw. Wat betreft de druk voor fosfor hebben de RWZI's met 36 % het grootste aandeel.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

Voor quasi alle gerapporteerde zware metalen scoort het Benedenscheldebekken hoog tot erg hoog t.o.v. de andere bekkens.

Landgebruik in overstroombaar gebied

Het openruimtegebied (natuur, weiland, akkerland) heeft in het Benedenscheldebekken het grootste aandeel in het overstroombaar gebied zowel voor pluviale als fluviale overstromingen.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Benedenscheldebekken mede veroorzaakt door bodemerosie.

Bedrijven Bedrijven

Binnen het Bovenscheldebekken is er relatief weinig industrie.

Druk vanuit bedrijven

In het Bovenscheldebekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt.

Druk vanuit de sectoren

In het Bovenscheldebekken is de druk voor stikstof voor meer dan de helft (62%) afkomstig van de landbouw. De druk voor fosfor is voor 44% afkomstig van de landbouw en voor 30% afkomstig van de huishoudens.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.