Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doelgroep bedrijven

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep bedrijven.

Deze pagina geeft een overzicht van items relevant voor de doelgroep bedrijven.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is de druk vanuit de bodem aanzienlijk groter in het Bovenscheldebekken, omdat de bodemerosieproblematiek hier zeer sterk speelt. Hierdoor is depositie procentueel lager binnen het Bovenscheldebekken.

Landgebruik in overstroombaar gebied

Bij de pluviale overstromingen overstroomt in het Bovenscheldebekken iets minder dan de helft weiland. Bij de fluviale overstromingen overstroomt tot 60% weiland.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Bovenscheldebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Bedrijven Bedrijven

In het Dijle-Zennebekken is de industriële activiteit belangrijk, een gevolg van de centrale ligging en de aanwezigheid van belangrijke vervoersassen zoals de R0 en verschillende autosnelwegen (E40, E19, E314, ..).

Druk vanuit bedrijven

In het Dijle-Zennebekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen beperkt.

Druk vanuit de sectoren

De druk voor fosfor is voornamelijk afkomstig van huishoudens en RWZI's, en in mindere mate van landbouw.

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Dijle-Zennebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

Bedrijven Bedrijven

Industriegebieden komen verspreid voor met een concentratie langs het Albertkanaal (Economisch Netwerk Albertkanaal).

Druk vanuit bedrijven

In het Netebekken is de impact van de bedrijven (industrie en handel & diensten) op de concentratie aan nutriënten en zuurstofbindende stoffen relatief beperkt.

Druk vanuit de sectoren

In het Netebekken is de druk voor stikstof voor bijna 40% afkomstig van de landbouw. De druk van fosfor komt vooral van de huishoudens en het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen

De druk van kobalt in Netebekken is uitzonderlijk hoog t.o.v. de andere bekkens. 70% van de totale druk in Vlaanderen is afkomstig uit het Netebekken.

Landgebruik in overstroombaar gebied

Zowel bij pluviale als fluviale overstromingen overstroomt in het Netebekken vooral weiland (30% tot 40%), gevolgd door natuurgebied (20% tot 30%).

Sedimenttoevoer Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Netebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie .

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.