Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gevaarlijke stoffen

De druk van kobalt in Netebekken is uitzonderlijk hoog t.o.v. de andere bekkens. 70% van de totale druk in Vlaanderen is afkomstig uit het Netebekken.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in 3 grote groepen: zware metalen, pesticiden en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Over de verontreiniging door zware metalen is gedetailleerde info beschikbaar op bekkenniveau. Pesticiden, PAK’s en eventuele overige industriële polluenten worden in oppervlaktewater slechts steekproefgewijs of in het kader van een gebieds- of sectorgerichte campagne gemeten. Voor het Netebekken is geen bekkenspecifieke info voorhanden over deze groepen van gevaarlijke stoffen.

Voor meer informatie over gevaarlijke stoffen, zie stroomgebiedniveau.

Zware metalen

De druk van kobalt is uitzonderlijk hoog t.o.v. de andere bekkens. Bijna 70% van de totale druk in Vlaanderen is afkomstig uit het Netebekken. Hiervan is 85% afkomstig van 1 specifiek bedrijf. De druk van arseen, chroom en lood is dan weer eerder  laag. 

Druk vanuit de sectoren

Globaal gezien levert depositie de grootste druk van zware metalen binnen het bekken, met name voor cadmium, chroom, koper, kwik en lood. De metalen kobalt en nikkel zijn voornamelijk afkomstig van de bedrijven.

In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde is de druk van bodem aanzienlijk kleiner in het Netebekken, omdat de bodemerosieproblematiek hier zeer beperkt is. Hierdoor is depositie procentueel groter binnen het Netebekken. In absolute termen is de druk van depositie in het Netebekken echter gelijkaardig aan de rest van Vlaanderen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.