Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het Dijle-Zennebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een vrij hoge belasting met fosfor en zuurstofbindende stoffen.

Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV).

Het Dijle-Zennebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een vrij hoge belasting met fosfor en zuurstofbindende stoffen. De belasting met stikstof behoort wel tot de laagste in Vlaanderen. 

Nutriënten

Dijle-Zennebekken kaart druk stikstofDe grootste druk van stikstof op het watersysteem bevindt zich in de Vrouwvliet, de Zenne, de Zuunbeek en het meest afwaartse deel van de Dijle.

De druk van stikstof verschilt van gebied tot gebied:  in de Zuunbeek en de Laan is er grote druk van stikstof vanuit de landbouw, in het afstroomgebied van de Woluwe, Nethen, Vrouwvliet, Vunt en de Dijle tussen Werchter en Keerbergen komt de stikstofdruk voornamelijk van de huishoudens.

Dijle-Zennebekken kaart druk fosfor

Ook voor fosfor zijn de Zenne,  de Vrouwvliet, de Zuunbeek, de Dijle tussen Leuven en Werchter en het meest afwaartse deel van de Dijle belast met de grootste vrachten.

De druk van fosfor komt vooral van de huishoudens en RWZI's. Ook hier zijn er grote verschillen tussen de afstroomgebieden.

In  sommige meer agrarische gebieden (vb. Zuunbeek, Laan, Nethen) komt de druk vooral vanuit de landbouw. In de andere gebieden (Woluwe, Vrouwvliet, Vunt en de Dijle vanaf Werchter) komt de druk van fosfor vooral van nog ongezuiverde huishoudelijke lozingen. In gebieden met grote waterzuiverings-installaties, hebben de RWZI’s een groter aandeel in de fosfordruk (bv. RWZI Leuven op Dijle in Leuven, RWZI Brussel-Noord op Zenne II). 

Zuurstofbindende stoffen (CZV)

Dijle-Zennebekken kaart druk CZV

De grootste CZV-druk vinden we eveneens in de Zenne en de Vrouwvliet.

De druk van CZV is vrijwel overal in het bekken voor ruim de helft afkomstig van de huishoudens. Enkel bij de Zenne afwaarts Brussel, de Dijle afwaarts van Leuven en het Kanaal naar Charleroi hebben de RWZI's de grootste impact op het CZV-gehalte..

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.