Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit de sectoren

De druk voor fosfor is voornamelijk afkomstig van huishoudens en RWZI's, en in mindere mate van landbouw.

In het Dijle-Zennebekken is de druk voor stikstof vrij gelijkmatig afkomstig van huishoudens (= niet aangesloten woningen en woningen voorzien van een IBA), RWZI's, landbouw en depostie.

De druk voor fosfor is voornamelijk afkomstig van huishoudens (39%) en RWZI's (33%), en in mindere mate van landbouw (24%).

Niet gesaneerde lozingen van huishoudens en van het effluent van de rioolwaterzuiverings-installaties zorgen voor de grootste druk (57% en 32%) door zuurstofbindende stoffen.

Bedrijven hebben in elk van de parameters slechts een beperkt aandeel.

Evolutie drukken

In het algemeen is er een dalende trend merkbaar voor de drie stoffen (stikstof, fosfor en CZV). Opvallend is wel de uitschieter naar boven toe in 2016, die deze dalende trend  voor elk van de drie stoffen verstoort.

 

 

  

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.