Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nutriënten en zuurstofbindende stoffen

Het Netebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een kleinere belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen.

Voldoende zuurstof is van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen hebben een belangrijke impact op het zuurstofgehalte. De aanwezigheid van zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de chemische zuurstofvraag (CZV).

Het Netebekken kent in vergelijking met de andere bekkens een kleinere belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Vooral de belasting met stikstof (in verhouding tot de oppervlakte) ligt heel wat lager dan elders in Vlaanderen. 

Nutriënten

Netebekken kaart druk stikstofDe grootste druk van stikstof op het watersysteem bevindt zich in de Getijdenetes, Aa I en Molenbeek-Bollaak.

De druk van stikstof komt vooral vanuit de landbouw, maar verschilt wel van gebied tot gebied: in Molenbeek-Bollaak, Aa II en Wamp is meer dan de helft van de stifstofdruk afkomstig vanuit de landbouw, in de afstroomgebieden van Grote Laak, Kleine Nete I en Molse Nete komt de druk in eerste instantie van depositie, in Grote Nete I van bedrijven en diensten, in Grote Nete II van RWZI's en Grote Nete III van huishoudens.

Netebekken kaart druk fosforVoor fosfor zijn de Getijdenetes met meer dan een vierde van de totale fosforvracht voor het Netebekken veruit het zwaarst belast.

De druk van fosfor komt vooral van de huishoudens en de RWZI's. In Grote Nete I leveren bedrijven en diensten met de helft van de totale druk een opmerkelijk groot aandeel. In gebieden met veel of grote waterzuiveringsinstallaties, hebben de RWZI’s een groter aandeel in de fosfordruk (bv. RWZI's Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels en Lichtaart op Aa I).

Zuurstofbindende stoffen (CZV)

Netebekken kaart druk CZVVeruit de grootste CZV-druk vinden we opnieuw in de Getijdenetes. Grote Nete I en Aa I zijn de volgende in rang, maar hun gezamenlijke CZV-vracht is nog steeds kleiner dan die van Getijdenetes.

De druk van CZV is in de meeste waterlichamen voor ruim de helft afkomstig van de huishoudens. Enkele gebieden die een iets ander beeld vertonen zijn Aa I, Kleine Nete I, Mol Neet en Wimp waar de impact van de RWZI's sterker naar voor komt, en de Grote Nete I waar de sector bedrijven en diensten net zoals voor fosfor een opmerkelijk groot aandeel heeft in de CZV-druk.

Opm: de druk van CZV op het watersysteem wordt enkel begroot voor de huishoudens, bedrijven en diensten en rioolwaterzuiveringsstations. De landbouw zal als sector ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan CZV, maar deze is  tot op heden niet gekend.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.