Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sedimenttoevoer

De sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Dijle-Zennebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie.

De aanvoer van sediment naar de waterlopen veroorzaakt een aanzienlijke en versnelde sedimenttoename in de waterlopen. De sedimenttoevoer vormt een probleem voor de afvoercapaciteit, de (ecologische) (water)kwaliteit en de scheepvaart. Het aangevoerde sediment vormt vooral een probleem voor de waterkwaliteit doordat het het water troebeler maakt en doordat er vaak veel nutriënten en polluenten (pesticiden, zware metalen, PAK’s) aan gebonden zijn, die zo in de waterloop terechtkomen. Deze zwevende stof deeltjes stapelen zich ook op in de waterbodem, waardoor deze vaker moet geruimd worden en/of vervuild raakt.

Bodemerosie

Dijle-Zennebekken kaart bodemerosieDe sedimenttoevoer naar de waterloop wordt in het Dijle-Zennebekken vooral veroorzaakt door bodemerosie. In 2018 erodeerde zo 278.832 ton bodemmateriaal, waarvan 42 907 ton terecht kwam in de waterlopen en grachten, en 10 868 ton in de riolering.

Door de aanwezigheid van leembodems in combinatie met grote reliëfverschillen is de bodemerosie een belangrijk probleem in het zuiden van het Dijle-Zennebekken. In het zuidelijke leemgebied zijn erosiewaarden van meer dan 20 ton/ha per jaar zeker geen uitzondering. Erosieproblemen doet zich voornamelijk voor in het Pajottenland (Zuunbeek, Zenne), op het Brabants plateau (IJse, Laan, Voer) en langs de Dijle, Molenbeek-Bierbeek en Molenbeek (Beersel, Sint-Genesius-Rode).

Vooral tijdens hevige zomeronweders kan afspoeling van sediment (bodemerosie) leiden tot serieuze modderoverlast. Vooral in het zuiden van het bekken, maar ook in de rand rond Brussel zorgen deze modderstromen voor wateroverlast en schade aan bewoning, landbouw en rioleringen. Zo stonden vele straten in Wemmel, Grimbergen en Kortenberg onder de modder tijdens de zomeronweders van 2018.

Alle erosiegevoelige gemeenten in het Dijle-Zennebekken hebben een erosiebestrijdingsplan, en zijn, meestal met de hulp van erosiecoördinatoren, bezig met de uitwerking en aanleg van erosiebestrijdings­maatregelen, maar dit verloopt vaak traag. Ook de bedrijfsplanners van VLM zijn heel actief in het bekken. Bijna het hele zuidelijke deel van het Dijle-Zennebekken is focusgebied voor erosiebestrijding binnen het Europese Life IP project Belini.

Lozingen

Ook huishoudelijke (overstorten, effluent RWZI, niet aangesloten huizen) en industriële lozingen kunnen grote hoeveelheden zwevende stof bevatten.

Jarenlange huishoudelijke lozingen hebben bijvoorbeeld voor een dikke sliblaag gezorgd in de Barebeek.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.