Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingen en wateroverlast

Overstromingen zijn een natuurlijk verschijnsel. Overstromingen worden niet enkel veroorzaakt door overstroming vanuit de waterloop.

Overstromingen zijn een natuurlijk verschijnsel. Vooral tijdens de winterperiodes zorgt de verhoogde aanvoer van water ervoor dat waterlopen hun winterbedding aanspreken en dus buiten hun oevers treden. Dit zijn zogenaamde fluviale overstromingen. Overstromingen worden niet enkel veroorzaakt door overstroming vanuit de waterloop. Vooral in het geval van zomeronweders is het vaak afspoelend regenwater dat problemen veroorzaakt. Dit zijn de zogenaamde pluviale overstromingen.

Op www.waterinfo.be kunnen de overstromingsgevoelige gebieden worden geraadpleegd, evenals de overstromingsgevaarkaarten. Die beschrijven de fysische eigenschappen van de overstromingen, zoals de overstromingscontouren, waterdieptes en stroomsnelheden. De overstromingsrisicokaarten brengen de gevolgen voor mens (sociale), ecologie, economie en cultureel erfgoed in kaart.

Waterschade beperken

Overstromingen kunnen niet altijd vermeden worden. De schade binnen de perken houden is dan uiterst belangrijk. Correct informeren is daarbij van cruciaal belang. Op de portaalsite www.waterinfo.be brengen de waterbeheerders al hun metingen en voorspellingen samen. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.

In het Leiebekken hebben zich in het verleden meermaals zware overstromingen voorgedaan. Naar aanleiding daarvan zijn al diverse maatregelen genomen: de inrichting van gecontroleerde overstromingsgebieden en wachtbekkens (bijvoorbeeld het GOG op Heulebeek, het GOG op de Roobeek, het GOG op de Maalbeek), de bouw van stuwen en pompstations (bijvoorbeeld pompstation aan de monding van de Rosdambeek in de Leie), de aanleg van (plaatselijke) dijken, enz..

Ondanks de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn, wordt het Leiebekken nog regelmatig geconfronteerd met ernstige vormen van wateroverlast. Door de klimaatverandering zullen er in de toekomst nog vaker overstromingen optreden, ook in gebieden die nu nog geen problemen van wateroverlast kennen. De te verwachten impact van klimaatverandering op overstromingen kan bekeken worden op het klimaatportaal Vlaanderen.

Leiebekken - projectgebied Lyse'Project Lyse probeert de ovestromingsrisico's te verkleinen'

Door de klimaatverandering, veranderingen in het grondgebruik en de toenemende verstedelijking in de grensoverschrijdende gebieden langs de Leie, zijn de gemeenten in die gebieden steeds kwetsbaarder geworden voor overstromingen. Het project Lyse wil een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico tot stand brengen door diverse grensoverschrijdende acties uit te voeren in Wallonië, Frankrijk en Vlaanderen.

Het project omvat het bewustzijn van het overstromingsrisico bij de plaatselijke bevolking te verbeteren, het realiseren van retentiebekkens met een solidariteit tussen boven- en benedenstroomse gebieden, en het realiseren van milieuvriendelijke waterbouwkundige voorzieningen.

Er was de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Maalbeek ter beveiliging van de industriezone in Waregem. Verder moet onder andere een gecontroleerd overstromingsgebied op de Slijpbeek voor minder wateroverlast zorgen.


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.