Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit niet gesaneerde lozingen huishoudens

Met een zuiveringsgraad van 78% en een rioleringsgraad  van 81% behaalt het IJzerbekken lage cijfers in vergelijking met het gemiddelde.

IJzerbekken kaart druk niet gesaneerde lozingen huishoudensMet een zuiveringsgraad van 78% en een rioleringsgraad  van 81% behaalt het IJzerbekken lage cijfers in vergelijking met het gemiddelde. Er is maar een beperkte verbetering ten opzichte van de resultaten in 2012 (74 % en 78%).

Een belangrijke saneringsachterstand, namelijk een rioleringsgraad minder dan 60%, is er in de afstroomgebieden van de Vladslovaart, Poperingevaart, Heidebeek,  Bergenvaart,  IJzer, Krommegracht, Martjevaart en Handzamevaart. (zie collectief te optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan)

In het IJzerbekken zal ongeveer 7% van de inwoners niet aangesloten worden op de centrale rioleringsinfrastructuur. Dit betekent het hoogste aandeel binnen de Vlaamse bekkens (Vlaams gemiddelde is 3%). Dat afvalwater moet via een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) gezuiverd worden. Slechts 22% van de IBA’s is al geplaatst. Gezien deze disperse lozingen zich sterk verspreid in het bekken situeren, is de lokale impact van die huishoudelijke lozingen belangrijk. Onder meer in de afstroomgebieden van Heidebeek en bovenstroomse IJzer, Poperingevaart, Grote Kemmelbeek, Ieperlee, Martjevaart, Veurne Ambacht Polderwaterlopen en Bergenvaart moeten nog heel wat IBA’s aangelegd worden. (zie individueel te optimaliseren buitengebied op het zoneringsplan)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.