Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Druk vanuit saneringsinfrastructuur

Druk van restvracht RWZI’s, overstorten en verdunning in het bekken

Bekken van de Brugse Polders kaart druk saneringsinfrastructuurRestvracht RWZI’s

In het bekken van de Brugse Polders zijn er 11 (grotere) rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en 8 kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI) actief en daarmee worden het afvalwater van alle steden en grote woonkernen gezuiverd.  Er is geen enkel zuiveringsstation meer gepland. De verdere uitbouw van de waterzuivering betreft het buitengebied. Het afvalwater dat via de riolering aankomt in een RWZI wordt (zo goed mogelijk) gezuiverd alvorens het geloosd wordt in de waterloop. De RWZI’s moeten voldoen aan het vooropgestelde zuiveringsrendement en aan de maximumnormen voor de effluentconcentraties opgenomen in de milieuvergunning. Ondanks die eisen bevat het effluent van de RWZI's nog steeds een restvracht, wat de druk van de RWZI’s op het oppervlaktewater verklaart.

In het bekken zijn er verschillende gebieden waar RWZI’s een grote impact hebben op de waterkwaliteit zoals de RWZI's Brugge en Oostende, gezien hun zeer grote capaciteit van meer als 200.000 IE. De RWZI van Brugge loost een belangrijke restvervuiling op het Boudewijnkanaal maar het zoete effluentwater zorgt er echter ook voor dat de verzilting van het kanaal onderdrukt wordt.  Het effluentwater kan ook gebruikt worden om de omliggende polders te bevloeien via de Lisseweegse Vaart.

Het effluentwater van de kleine installatie Sint-Pieters-Veld in Wingene heeft eveneens een grote impact omdat het wordt geloosd in een vrij kleine en kwetsbare bovenloop van de Hertsbergebeek. Het effluentwater is een heel belangrijke bron van nutriënten, vooral van fosfor, in die beek.

Overstorten

Het bekken van de Brugse Polders telt veel overstorten. Bij een overstort in werking komt het ongezuiverde rioolwater verdund in het oppervlaktewater terecht en zorgt zo voor een druk op de (ecologische) waterkwaliteit. Van de beoordeelde overstorten (20 in 2017) scoort het merendeel matig, 4 overstorten scoren ontoereikend, 2 overstorten (Wingene Noorakker en RWZI Maldegem) scoren slecht en 2 goed (Aalter Zuidleiebis, Eeklo St-Laureins) wat betreft impact op de ontvangende waterloop.

.

Verdunning

De mate van verdunning is vaak een indicatie voor overstortwerking. Een hoge mate van verdunning wijst immers vaak op de aansluiting van grachten en grote oppervlakten waarbij het hemelwater in het rioolstelsel terechtkomt. Verdunning een groot probleem zowel in de grotere zuiveringsgebieden zoals Jabbeke, Beernem, Eeklo, Maldegem en Oostende als in de kleinere meer landelijke zuiveringsgebieden (Vlissegem, Baliebrugge, Wingene Sint-Pieters-Veld, Damme-Lapscheure, Sint-Maria-Aalter).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.